John 15

Muzambiringa namatavi.

1 Ndini muzambiringa wazvokwadi, baba vangu ndivo murimi. 2Davi rimwe nerimwe riri mandiri, risingabereki zvibereko, vanoribvisa; rimwe nerimwe, rinobereka zvibereko. Vanorinatsa, kuti riwedzere zvibereko. 3Imi matonatswa neshoko randakareva kwamuri. 4Garai mandiri, neni mamuri. Sedavi risingagoni kubereka zvibereko roga, kana risingagari mumuzambiringa; saizvozvo nemi vo, kana musingagari mandiri. 5Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Unogara mandiri, neni maari, ndiye unobereka zvibereko zvakawanda; nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. 6Kana munhu asingagari mandiri, unorashwa kunze sedavi, ndokuwoma; vano avunganidza, ndokuakandira mumoto, atsve. 7Kana muchigara mandiri, namashoko angu achigara mamuri, muchakumbira zvamunoda, muchazviitirwa. 8Baba vangu vanokudzwa naizvozvi, kuti mubereke zvibereko zvakawanda; vuye muchava vadzidzi vangu. 9Baba sezvavakandida, neni ndikakudai; garai murudo rwangu. 10Kana muchichengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndaichengeta mirairo yaBaba vangu, ndichigara murudo rwavo. 11Zvinhu izvozvi ndakazvitaura kwamuri, kuti mufaro wangu ugare mamuri, nomufaro wenyu uzadzike. 12Uyu ndiwo murairo wangu, kuti mudane, seni ndakakudai imi. 13Hakunomunhu unorudo rukuru kunourwu, kuti munhu arashire hama dzake vupenyu bwake. 14Imi muri hama dzangu, kana muchiita chipi nechipi chandokurairai. 15Handichakuidziyi varanda; nokuti muranda haazivi zvinoitwa nashe wake, asi ndinokuidzai hama; nokuti zvose zvandakanzwa kunaBaba vangu, ndakakuzivisai izvo. 16Imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangurai imi, ndikakuisai kuti muende mubereke zvibereko, vuye kuti zvibereko zenyu zvigare; kuti chinhu chipi nechipi chamunenge muchikumbira kunaBaba muzita rangu, vakupei icho. 17Ndizvozvi zvandinokurairai, kuti mudane. 18Kana nyika ichikuvengai, muzive kuti yakandivenga ini, isati yakuvengai imi. 19Kana maiva venyika, nyika yaida vayo; zvino zvamusati muri venyika, asi ini ndikakusanangurai panyika, saka nyika inokuvengai. 20Rangarirai shoko randakareva kwamuri, ndichiti: Muranda haazi mukuru kunashe wake. Kana vakanditambudza ini, vachakutambudzai nemivo, kana vakachengeta shoko rangu vachachengeta nerenyu vo. 21Asi izvi zvose vachakuitirai nokuda kwezita rangu, nokuti havazivi vakandituma. 22Dai ndisina kuvuya, ndikataura navo, vangadai vasinezvivi; asi zvino havanepembedzo yezvivi zvavo. 23Unondivenga, unovenga naBaba vangu vo. 24Dai ndisina kuita pakati pavo mabasa asina kumboitwa nomumwe munhu, vangadai vasinezvivi; asi zvino vakavona, nokundivenga ini naBaba vangu. 25Asi zvakaitwa, kuti shoko rakanyorwa pamurairo wavo, riitike, rinoti: Vakandivenga ndisinemhosva. 26Kana Munyaradzi avuya, wandichatuma kwamuri, achibva kunaBaba, iye Mweya wazvokwadi, unobuda kunaBaba, uchandipupurira. 27Nemwi vo pupurai, nokuti maiva neni kubva pakutanga.

Copyright information for Shona