Jonah 2

Jona anonyengetera ari mukati mehove

Ipapo Jona akanyengetera kuna Jehovha Mwari wake ari mudumbu rehove. Akati, "Ndakadana kuna Jehovha ndiri munhamo yangu, Akandipindura; Ndakadana ndiri mudumbu reSheori, Imi mukanzwa izwi rangu.

Nokuti makandikandira makadzika, mukati momwoyo wegungwa, Mvura zhinji yakanga yandikomberedza; Mafungu enyu namapoporodzi enyu akapfuura napamusoro pangu.

Ndikati, `Ndarashwa, hamuchandioni;' Asi ndicharingirazve kuTemberi yenyu tsvene.

Mvura zhinji yakandikomberedza, kusvikira kumweya wangu; Pakadzika pakanga pandipoteredza; Maharanga akanga amonera musoro wangu.

Ndakaburukira kumavambiso amakomo; Nyika nezvipfigiso zvayo zvakandipfigiramo nokusingaperi; kunyange zvakadaro makabudisa upenyu hwangu pagomba, imi, Jehovha Mwari wangu. Mweya wangu wakati uchiziya mukati mangu, ndikarangarira Jehovha; Munyengetero wangu ukapinda kwamuri muTemberi yenyu tsvene. Vanorangarira zvisina maturo zvenhema Vanorasha nyasha yavo.

Asi ndichakubayirai nenzwi rokuvonga; Ndicharipa zvandapika. Ruponeso runobva kuna Jehovha." 10 Jehovha akataura nehove, ikandorutsira Jona panyika yakaoma.

Copyright information for Shona