Joshua 12

Madzimambo akakundwa navaIsiraeri

1 Ndiwo madzimambo enyika akakundwa navana vaIsiraeri, vavakatorera nyika yavo mhiri kwaJorodhani kumabvazuva, kubva pamupata weArinoni kusvikira pagomo reHerimoni, nerenje rose riri kumabvazuva: 2Sihoni, mambo wavaAmori, wakanga agere Heshibhoni, waibata ushe kubva paAroeri, parutivi rwomupata weArinoni, neguta raiva pakati pomupata, nehafu yeGiriyadhi, kusvikira kurwizi Jabhoki, waiva muganhu wavana vaAmoni; 3nerenje, kusvikira pagungwa reKineroti kumabvazuva, nokusvikira pagungwa rerenje, iro Gungwa roMunyu, kumabvazuva nenzira inoenda Bhetijeshimoti; nokurutivi rwezasi pajinga pePisiga;

4nenyika yaOgi, mambo weBhashani, wakanga asara pavaRegaimu, vakanga vagere paAshitaroti neEdhirei, 5waibata ushe pagomo reHerimoni, napaSareka, napaBhashani rose, kusvikira kumuganhu wavaGeshuri, navaMaakati, nehafu yeGiriyadhi; ndiyo nyika yaSihoni, mambo weHeshibhoni.

6Mozisi muranda waJehovha, navana vaIsiraeri vakavakunda; Mozisi muranda waJehovha akaipa Rubheni, navaGadhi, nehafu yorudzi rwaManase, kuti ive yavo.

7Ndiwo madzimambo enyika iyo akakundwa naJoshua navana vaIsiraeri mhiri kwaJorodhani kumavirazuva, kubva paBhaari-gadhi mumupata weRebhanoni, kusvikira pagomo reHaraki rinokwira richienda Seiri; Joshua akaipa marudzi avaIsiraeri sezvavakanga vakamurirwa, kuti ive yavo.

8Panyika yamakomo, nomumapani, nomuArabha, napamitenusirwa, nomurenje, nezasi; ndiyo yaiva nyika yavaHeti, neyavaAmori, neyavaKenani, neyavaPerezi, neyavaHivhi, neyavaJebhusi, 9mambo weJeriko ndiye mumwe; namambo weAi, pedo neBheteri, mumwe; 10namambo weJerusaremu, mumwe; namambo weHebhuroni, mumwe; 11namambo weJarimuti, mumwe; namambo weRakishi, mumwe; 12namambo weEgironi, mumwe; namambo weGezeri mumwe; 13namambo weDhebhiri, mumwe; namambo Gedheri, mumwe; 14namambo weHoma, mumwe; namambo weAradhi, mumwe; 15namambo weRibhina, mumwe, namambo weAdhuramu, mumwe; 16namambo weMakedha, mumwe; namambo weBheteri, mumwe; 17namambo weTapua, mumwe, namambo weHeferi, mumwe; 18namambo weAfeki, mumwe; namambo weRasharoni, mumwe; 19namambo weMadhoni, mumwe; namambo weHazori, mumwe; 20namambo weShimuroni-meroni, mumwe namambo weAkishafi, mumwe; 21namambo weTaanaki, mumwe; namambo weMegidho, mumwe; 22namambo weKedheshi, mumwe; namambo weJokineamu paKarimeri, mumwe; 23namambo weDhori panyika yamakomo yaDhori, mumwe; namambo weGoimi paGirigari, mumwe; 24namambo weTiriza, mumwe; madzimambo ose akanga ana makumi matatu nomumwe.

Copyright information for Shona