Judges 21

Vana vaBhenjamini vanotsvakirwazve vakadzi

1 Zvino varume vaIsiraeri vakanga vapika paMizipa, vachiti, "Hakuna mumwe wedu uchapa muBhenjamini mukunda wake, kuti ave mukadzi wake."

2Vanhu vakasvika paBheti-eri, vakagarapo pamberi paMwari kusvikira madekwana; vakachema kwazvo. 3Vakati, "Jehovha,Mwari waIsiraeri, chinhu ichi chakaitirweiko pakati paIsiraeri, kuti nhasi rumwe rudzi rushaikwe pakati paIsiraeri?"

4Zvino fume mangwana vanhu vakamuka mangwanani, vakavakapo atari, vakauya nezvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa. 5Ipapo vana vaIsiraeri vakati, "Ndianiko pakati pamarudzi ose aIsiraeri vasina kukwira kuungano yaJehovha?" Nokuti vakanga vapika nokupika kukuru pamusoro pomunhu usina kukwira kuna Jehovha paMizipa, vachiti, "Zvirokwazvo, anofanira kuurawa." 6Zvino vana vaIsiraeri vakazvidemba pamusoro pavaBhenjamini, hama dzavo, vakati, "Nhasi rumwe rudzi rwagurwa pakati pavaIsiraeri. 7Tichadiniko kuti tiwanire vakasara vakadzi, zvatakapika naJehovha, kuti hatingavapi vakunda vedu vave vakadzi vavo?"

8Vakati, "Ndianiko pamarudzi aIsiraeri usina kukwira kuna Jehovha paMizipa?" Onei, kwakanga kusina munhu wakabva Jabheshi-Giriyadhi wakakwira kumisasa kuungano. 9Nokuti vanhu vakati vachiverengwa, onei kwakanga kusina munhu wavagere Jabheshi-Giriyadhi ipapo. 10Zvino ungano ikatumirako varume voumhare kwazvo vane zviuru zvine gumi nezviviri, vakavaraira vachiti, "Endai mundouraya vagere Jabheshi-Giriyadhi neminondo inopinza, pamwechete navakadzi navana. 11Munofanira kuitawo chinhu ichi: Munofanira kuparadza chose varume vose, nomukadzi mumwe nomumwe wakambovata nomurume." 12Zvino vakandowana kuna vagere Jabheshi-Giriyadhi mhandara dzina mazana mana, vasina kumbovata nomurume; vakauya navo kumisasa paShiro munyika yeKenani.

13Zvino ungano yose yakatuma nhume kundotaurirana navana vaBhenjamini vakanga vari padombo reRimoni, vakavaparidzira rugare. 14Nenguva iyo vaBhenjamini vakadzoka; vakavapa vakadzi vavakanga vachengeta vari vapenyu pavakadzi veJabheshi-Giriyadhi; asi havana kuvaringana. 15Vanhu vakazvidemba pamusoro pavaBhenjamini, nokuti Jehovha wakanga aparadza vamwe pakati pamarudzi avaIsiraeri.

16Ipapo vakuru veungano vakati, "Tichadiniko kuti tiwanire vakasara vakadzi, vakadzi zvavaparadzwa pakati pavaBhenj amini? " 17Vakati, "VaBhenjamini vakapukunyuka vanofanira kuva nenhaka yavo, kuti rudzi rumwe rurege kurova pakati pavaIsiraeri. 18Asi hatingavapi vakunda vedu, vave vakadzi vavo;" nokuti vana vaIsiraeri vakanga vapika, vachiti, "Munhu unopa vaBhenjamini mukadzi ngaatukwe."

19Vakati, "Gore rimwe nerimwe kunomutambo waJehovha paShiro, kurutivi rwokumusoro kweBheti-eri, kumabvazuva enzira huru inobva Bheti-eri ichikwira Shekemu, nezasi kweRebhona." 20Vakaraira vana vaBhenjamini, vachiti, "Endai, mundovandira muminda yemizambiringa; 21mutarire, muone kana vakunda veShiro vachibuda kuzotamba; zvino mubude paminda yenyu yemizambiringa, murume mumwe nomumwe agozvitorera mukadzi pakati pavakunda veShiro, muende kunyika yavaBhenjamini. 22Zvino kana madzibaba avo kana hama dzavo vachiuya kuzovakwirira kwatiri, isu tichati kwavari, `Chitipai henyu ivavo zvakanaka, nokuti hatina kuvatapira vose vakadzi pakurwa; nemiwo hamuna kuvapa ivo, mungadai mune mhosva.' "

23Vana vaBhenjamini vakaita saizvozvo, vakazvitorera vakadzi kuna vakanga vachitamba, vakavaringana; vakaenda navo; vakabva ndokudzokera kunhaka yavo, vakavaka maguta, ndokugara mukati mawo. 24Zvino vana vaIsiraeri vakabvapo nenguva iyo, murume mumwe nomumwe kurudzi rwake nokumhuri yake; vakabudapo murume mumwe nomumwe akaenda kunhaka yake. 25Namazuva iwayo kwakanga kusina mambo pakati palsiraeri; murume mumwe nomumwe waiita sezvaakafunga kuti ndizvo zvakanaka.

Copyright information for Shona