Leviticus 13

Mirairo yamaperembudzi pavanhu napanguvo

1 Zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati, 2"Kana munhu anapakazvimba kana panofunuka, kana chivara paganda romuviri wake, pakaita sehosha yamaperembudzi paganda romuviri wake, anofanira kuiswa kuna Aroni mupirisiti, kana kuno mumwe wavanakomana vake vapirisiti; 3mupirisiti zvino anofanira kucherekedza hosha iri paganda romuviri wake; kana mvere dziri pane hosha dzakashanduka dzikava chena, hosha ikaonekwa kuti yakapinda kwazvo mukati meganda romuviri wake, ihosha yamaperembudzi; mupirisiti ngaamucherekedze, agoreva kuti haana kunaka. 4Kana chivara chiri chichena paganda romuviri wake, chakaonekwa kuti hachina kupinda mukati meganda kwazvo, mvere dzisina kushanduka, dzikava chena, mupirisiti anofanira kupfigira munhu uyo une hosha mazuva manomwe; 5nomusi wechinomwe mupirisiti anofanira kumucherekedza; kana akaona kuti hosha yakaita seyamira, kuti hosha haina kunyenga paganda, zvino mupirisiti anofanira kumupfigira mamwe mazuva manomwezve; 6zvino mupirisita anofanira kumucherekedza nezuva rechinomwe; kana akaona kuti hosha yaita nani, kuti hosha haina kunyenga paganda, zvino mupirisiti uchareva kuti munhu wakanaka hake; pakanga pakafunuka hapo; ipapo anofanira kusuka nguvo dzake agova wakanaka. 7Asi kana pakafunuka pachiramba pachinyenga paganda, ambozviratidza kumupirisiti kuti anzi wakanaka, ipapo anofanira kuzviratidzazve kumupirisiti; 8zvino mupirisiti anofanira kucherekedza; kana akaona kuti pakafunuka panyenga paganda, ipapo mupirisiti anofanira kureva kuti haana kunaka, maperembudzi.

9"Kana hosha yamaperembudzi iri pamunhu, anofanira kuiswa kumupirisiti; 10zvino mupirisiti anofanira kucherekedza; kana akaona kuti pakazvimba pachena paganda, mvere dzikashanduka, dzikaita chena, pakazvimba pakava nenyama yakatsvuka, 11ndiwo maperembudzi anguva avapo paganda romuviri wake, zvino mupirisiti ngaarege kumupfigira, nokuti haana kunaka, ngaareve kuti haana kunaka. 12Kana maperembudzi akabuda pose-pose paganda, maperembudzi akafukidza ganda rose romunhu une hosha, kubva pamusoro wake kusvikira kutsoka dzake, pose panoonekwa nomupirisiti; 13zvino mupirisiti anofanira kutarira; kana akaona kuti maperembudzi akazadza muviri wake wose, anofanira kureva kuti munhu une hosha wakanaka, zvose zvashanduka zvachena, wakanaka hake. 14Asi kana nyama yakatsvuka ikaonekwa kwaari, uchava usina kunaka. 15Kana mupirisiti akaona nyama yakatsvuka, anofanira kureva kuti haana kunaka; nyama yakatsvuka haina kunaka, maperembudzi. 16Kana nyama yakatsvuka ikashandukazve, ikaita chena, anofanira kuuya kumupirisiti. 17Ipapo mupirisiti anofanira kumucherekedza; kana akaona kuti hosha yashanduka, ikaita chena, mupirisiti anofanira kureva kuti une hosha yakanaka, wakanaka hake.

18"Zvino kana nyama ine mota paganda, pakapora, 19panzvimbo yemota pakauya pakazvimba pakachena, kana chivara chakaita sechitsvuku, zvinofanira kuratidzwa mupirisiti; 20zvino mupirisiti anofanira kucherekedza; kana akaona kuti pakadzika pasi peganda, mvere dzapo dzikashanduka dzikaita chena, mupirisiti anofanira kureva kuti haana kunaka; ihosha yamaperembudzi yabuda napamota. 21Asi kana mupirisiti akapacherekedza, akaona kuti hakuna mvere chena ipapo, pasina kudzika pasi peganda, asi pava nani; mupirisiti anofanira kumupfigira mazuva manomwe. 22Kana pakanyenga pose paganda, mupirisiti anofanira kureva kuti haana kunaka; ihosha. 23Asi kana chivara chikarambira panzvimbo yacho, chikasanyenga, ivanga haro remota; mupirisiti anofanira kuti wakanaka.

24"Kana nyama yomunhu ina pakatsva paganda rake, nyama yakatsvuka yapo ikaita chivara chichena chakaita sechitsvuku kana chichena, 25mupirisiti anofanira kupacherekedza; kana akaona kuti mvere dzapachivara dzashanduka, dzikaita chena, akaona kuti pakaita sapakadzika paganda, ava maperembudzi akabuda napakatsva; mupirisiti anofanira kureva kuti haana kunaka; ihosha yamaperembudzi. 26Asi kana mupirisiti akapacherekedza, akaona kuti hapana mvere chena pachivara, uye kuti hapana kudzika pasi peganda, asi pava nani hapo, mupirisiti anofanira kumupfigira mazuva manomwe. 27Zvino mupirisiti anofanira kumucherekedza nezuva rechinomwe; kana pakaramba pachinyenga paganda, mupirisiti anofanira kureva kuti haana kunaka; ihosha yamaperembudzi. 28Kana chivara chikaramba chiri panzvimbo yacho, chikasanyenga paganda, asi chava nani, ndiko kuzvimba kwokutsva hako, mupirisiti anofanira kureva kuti wakanaka hake, nokuti chivara chokutsva.

29"Kana murume kana mukadzi ane hosha pamusoro kana pandebvu, 30mupirisiti anofanira kucherekedza hosha; kana akaona kuti yakapinda mukati, pasi peganda, mvere dziripo dziri tsvuku dzakaita sechena, dziri nhete, mupirisiti anofanira kureva kuti haana kunaka; pafunuka, ndiwo maperembudzi omusoro kana endebvu. 31Kana mupirisiti akacherekedza hosha yakafunuka, akaona kuti haina kupinda mukati pasi peganda, pasina mvere nhema ipapo, mupirisiti anofanira kupfigira munhu une hosha yokufunuka mazuva manomwe. 32Nomusi wechinomwe mupirisiti anofanira kucherekedza hosha; kana akaona kuti haina kupinda mukati pasi peganda, 33anofanira kuveurwa, asi ngaarege kuveura pakafunuka; zvino mupirisiti anofanira kupfigira munhu unapakafunuka mamwe mazuva manomwezve; 34nomusi wechinomwe mupirisiti anofanira kucherekedza pakafunuka; kana akaona kuti pakafunuka hapana kunyenga paganda, uye kuti hapana kupinda mukati pasi peganda, mupirisiti anofanira kureva kuti wakanaka hake; zvino iye ngaasuke nguvo dzake, anake. 35Asi kana pakafunuka pakanyenga pose paganda shure kwokunatswa kwake; 36mupirisiti anofanira kumucherekedza; kana akaona kuti pakafunuka panyenga paganda, ngaarege hake kutsvaka mvere tsvuku dzakaita sechena; haana kunaka. 37Asi kana iye akaona kuti pakafunuka paita sapamira, nemvere nhema dzabudapo, pakafunuka papora hapo, wakanaka; mupirisiti anofanira kureva kuti wakanaka hake.

38"Kana murume kana mukadzi vane zvivara paganda renyama yavo, zviri zvivara zvichena; 39mupirisiti anofanira kuzvicherekedza; kana akaona kuti zvivara paganda renyama zviri zvichena, zvisingabwinyi, imhezi dzakabuda paganda, vakanaka havo.

40"Kana vhudzi romunhu rakabva pamusoro wake, wava nemhazha; asi wakanaka hake. 41Kana vhudzi rake rakabva pamusoro wake nechemberi, une mhazha pahuma, asi wakanaka hake. 42Asi kana pamhazha, kana pamhazha yapahuma, pane hosha chena yakaita setsvuku, maperembudzi anobuda pamhazha, kana pamhazha yapahuma. 43Zvino mupirisiti anofanira kumucherekedza; kana akaona kuti pakazvimba pehosha pachena pakaita sapatsvuku pamhazha yake, kana pamhazha yake yapahuma, pakafanana namaperembudzi paganda renyama, 44munhu uyo una maperembudzi, haana kunaka; mupirisiti anofanira kureva kwazvo kuti haana kunaka; hosha yake iri pamusoro wake. 45Zvino munhu una maperembudzi, une hosha iyo, nguvo dzake dzinofanira kubvarurwa, nevhudzi romusoro wake rinofanira kusunungurwa, uye anofanira kufukidza muromo wake wokumusoro, agodanidzira, achiti, `Ndakaipa, ndakaipa!' 46Mazuva ose aane hosha iyo, uchava usina kunaka; haana kunaka; ngaagare ari oga; pokugara kwake panofanira kuva kunze kwemisasa.

47"nguvowo ine hosha yamaperembudzi, kana iri nguvo yamakushe amakwai, kana iri nguvo yomucheka; 48kana iri yakarukwa, kana yakakoshwa; kana yamucheka, kana yamakushe amakwai; kana yedehwe, kana chinhu chakaitwa nedehwe; 49kana hosha yakaita senhema, kana tsvuku panguvo, kana padehwe, kana pane zvakarukwa, kana pane zvakakoshwa, kana pachinhu chipi nechipi chedehwe; ihosha yamaperembudzi inofanira kuratidzwa mupirisiti; 50zvino mupirisiti anofanira kucherekedza hosha iyo, agopfigira chinhu chine hosha mazuva manomwe; 51zvino anofanira kucherekedza hosha nezuva rechinomwe; kana hosha yakanyenga panguvo, kana iri yakarukwa, kana yakakoshwa, kana yedehwe, rine basa ripi neripi; hosha iyo ndeyamaperembudzi akaipa kwazvo; haina kunaka. 52Zvino anofanira kupisa nguvo, kana iri yakarukwa, kana yakakoshwa, kana yamakushe amakwai, kana yomucheka, kana ipi neipi yedehwe, ine hosha iyo; nokuti maperembudzi akaipa kwazvo; inofanira kupiswa nomoto.

53"Kana mupirisiti akatarira, akaona kuti hosha haina kunyenga panguvo, kana pakarukwa, kana pakakoshwa, kana pachinhu chipi nechipi chedehwe; 54mupirisiti anofanira kuraira kuti vasuke chinhu chine hosha, zvino achipfigire mamwe mazuva manomwezve; 55mupirisiti agocherekedzazve kana hosha yasukwa; kana akaona kuti hosha haina kushanduka ruvara rwayo, uye kuti hosha haina kunyenga, hachina kunaka; anofanira kuchipisa nomoto; yapinda mukati kwazvo, kana nechapamusoro kana nechapanyasi. 56Kana mupirisiti akacherekedza, akaona kuti hosha yava nani pakusukwa kwayo, anofanira kubvarura nguvo kupabvisapo, kana padehwe, kana pakarukwa, kana pakakoshwa; 57asi kana ikaramba ichionekwa panguvo, kana pakarukwa, kana pakakoshwa, kana pachinhu chipi nechipi chedehwe, ihosha inobuda; anofanira kupisa chinhu icho chine hosha nomoto; 58asi nguvo yaunosuka, kana pakarukwa, kana pakakoshwa, kana chiri chinhu chipi nechipi chedehwe, kana hosha ikabva kwachiri, chinofanira kusukwa rwechipiri, chigova chakanaka.

59"Ndiwo murayiro wehosha yamaperembudzi panguvo yamakushe amakwai, kana yomucheka, kana chinhu chipi nechipi chedehwe, kuti chigonzi chakanaka, kana hachina kunaka."

Copyright information for Shona