Leviticus 21

Mirairo yokunatswa kwavapirisiti

1 Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, "Taura navapirisiti, vanakomana vaAroni, uti kwavari, `mupirisiti ngaarege kuzvisvibisa kuna vakafa pakati porudzi rwake; 2asi kuhama yake yomumba, kana mai vake, kana baba vake, kana mwanakomana wake, kana mwanasikana wake, kana munun’una wake; 3kana hanzvadzi yake ichiri mhandara, hama yomumba, usina kumbova nomurume; ungazvisvibisa kwaari.' 4Ngaarege kuzvisvibisa, zvaari mukuru pakati pehama dzake, kuti azvishatise.

5"Havafaniri kuveura misoro yavo, vachiita mhazha, kana kuveura rutivi rumwe rwendebvu dzavo, kana kutema nyora pamiviri yavo. 6Vanofanira kuva vatsvene kuna Mwari wavo, varege kumhura zita raMwari wavo; nokuti ndivo vanouya nezvipiriso zvaJehovha zvinopiswa, zvokudya zvaMwari wavo; naizvozvo ngavave vatsvene. 7Havafaniri kutora mukadzi chifeve, kana wakachinyiwa; ngavarege kutora mukadzi wakarambwa nomurume wake, nokuti mutsvene kuna Mwari wake. 8Naizvozvo unofanira iwe kumutsaura, nokuti ndiye unouya nezvokudya zvaMwari wako; anofanira kuva mutsvene kwauri, nokuti ini Jehovha ndinokutsaurai, ndiri mutsvene. 9Kana mwanasikana womupirisiti upi noupi achizvishatisa nokupata, unoshatisa baba vake; anofanira kupiswa nomoto.

10"Munhu, ari mupirisiti mukuru pakati pehama dzake, wakadirwa mafuta echizoro pamusoro wake, wakatsaurwa kuti afuke nguvo dzomupirisiti mukuru, ngaarege kusunungura vhudzi romusoro wake, kana kubvarura nguvo dzake. 11Ngaarege kusvika pachitunha, kana kuzvisvibisa kuna baba vake kana mai vake; 12ngaarege kubuda panzvimbo tsvene, kana kushatisa nzvimbo tsvene yaMwari wake, nokuti mafuta okugadza aMwari wake ari pamusoro pake; ndini Jehovha. 13Ngaazvitorere mukadzi ichiri mhandara. 14Ngaarege kutora chirikadzi, kana wakarambwa nomurume wake, kana wakachinyiwa, kana chifeve, asi ngaatore mukadzi ichiri mhandara pakati porudzi rwake. 15Ngaarege kushatisa vana vake pakati porudzi rwake; nokuti ndini Jehovha ndinomutsaura."

16zvino Jehovha wakataura naMozisi, akati, 17"Taura naAroni, uti, `Ani naani wakaremara pakati pavana vako pamarudzi avo ose, ngaarege kuswedera kuuya nezvokudya zvaMwari wake.' 18Nokuti munhu upi noupi wakaremara ngaarege kuswedera kana riri bofu, kana unokamhina, kana wakaremara pachiso, kana uno mutezo wakarebesa, 19kana munhu ano rutsoka rwakavhunika, kana ruoko rwakavhunika, 20kana ano musana wakakombama, kana wakawonda kwazvo, kana uno ruvara paziso rake, kana ane mhizi, kana ane pakafunuka, kana wakaremara pamberi; 21munhu upi noupi worudzi rwomupirisiti Aroni wakaremara haafaniri kuswedera kuuya nezvipiriso zvinopiswa zvaJehovha; wakaremara, haafaniri kuswedera kuuya nezvokudya zvaMwari wake. 22Ungadya hake zvokudya zvaMwari wake, zvitsvene zvikuru nezvitsvene zvose. 23Asi haafaniri kupinda mukati mechidzitiro, kana kuswedera kuaritari nokuti wakaremara; kuti arege kushatisa nzvimbo dzangu tsvene; nokuti ndini Jehovha ndinovatsaura."

24Mozisi akataura saizvozvo naAroni navanakomana vake navana vaIsiraeri vose.

Copyright information for Shona