Leviticus 23

Mirairo yemitambo mikuru

1 Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, 2"Taura navana vaIsiraeri, uti kwavari, `Mitambo yakatarwa naJehovha, yamunofanira kuparidzira muchiti ndidzo ungano tsvene, ndiyo mitambo yangu yakatarwa.' 3Mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu; asi zuva rechinomwe iSabata rokuzorora kwazvo, iungano tsvene; musabata basa ripi neripi; iSabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose.

4"Ndiyo mitambo yaJehovha yakatarwa, ndidzo ungano tsvene, dzamunofanira kuparidzira nenguva dzakatarwa: 5Nomwedzi wokutanga, nezuva regumi namana romwedzi, madekwana, iPasika raJehovha. 6Nezuva regumi namashanu romwedzi iwoyo ndiwo mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa; munofanira kudya chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe. 7Nomusi wokutanga munofanira kuita ungano tsvene; musabata basa ravaranda. 8Asi munofanira kupa Jehovha chipiriso chinopiswa mazuva manomwe; pazuva rechinomwe munofanira kuita ungano tsvene; musabata basa ravaranda."

9Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, 10"Taura navana vaIsiraeri, uti kwavari, `Kana muchisvika munyika yandichakupai, mukakohwa zviyo zvayo, munofanira kuuya nechisote chezvitsva zvokukohwa kwenyu kumupirisiti, 11iye anofanira kuzunguzira chisote icho pamberi paJehovha, kuti chigamuchirwe kwamuri; mupirisiti anofanira kuchizunguzira nomusi unotevera Sabata. 12Nomusi wamunozunguzira chisote nawo, munofanira kuuya negwayana regondohwe risina kuremara, rine gore rimwe, chive chipiriso chinopisirwa Jehovha. 13Nechipiriso chacho choupfu chinofanira kuva chezvegumi zviviri zveefa youpfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso chinopisirwa Jehovha chinonhuwira zvakanaka; nechipiriso chacho chinodururwa chinofanira kuva chewaini chechina chehini. 14Musadya chingwa, kana zviyo zvakakangiwa, kana hura itsva, kusvikira pamusi iwoyo, kusvikira mauya nechipo chaMwari wenyu; ndiwo mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose.'

15"Zvino munofanira kuverenga kubva pamusi unotevera Sabata, kubva pamusi wamakauya nawo nechisote chinozunguzirwa, maSabata manomwe. 16Munofanira kuverenga mazuva makumi mashanu kusvikira pamusi unotevera Sabata rechinomwe; ipapo munofanira kupa Jehovha chipiriso chitsva choupfu. 17Munofanira kutora kudzimba dzenyu zvingwa zviviri zvinozunguzirwa zvezvegumi zviviri zveefa; zvinofanira kuva zvoupfu hwakatsetseka, zvibikwe nembiriso, kuti zvive zvitsva kuna Jehovha. 18Pamwechete nezvingwa munofanira kuuya namakwayana manomwe asina kuremara, egore rimwe, nenzombe imwe duku, namakondohwe maviri; izvozvo zvinofanira kuva chibayiro chinopisirwa Jehovha, pamwechete nechipiriso chazvo choupfu nezvipiriso zvinodururwa, chive chipiriso chinopiswa chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha. 19Uye munofanira kubayira nhongo imwe, chive chipiriso chezvivi, namakwayana maviri, mikono yegore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa. 20mupirisiti anofanira kuzvizunguzira pamwechete nezvingwa zvitsva, chive chipiriso chinozunguzirwa pamberi paJehovha, pamwechete namakwayana maviri iwayo; zvinofanira kuva zvitsvene kuna Jehovha zviri zvomupirisiti. 21Munofanira kuparidza nomusi iwoyo kuti muve neungano itsva; hamufaniri kubata mabasa avaranda; uve mutemo usingaperi padzimba dzenyu dzose kusvikira kumarudzi enyu ose. 22Kana muchikohwa gohwo reminda yenyu, rega kukohwa kwazvo micheto yomunda wako, uye usaunganidza zvawira pasi pakukohwa kwako; unofanira kuzvisiyira varombo navaeni; ndini Jehovha Mwari wenyu."

23Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, 24"Taura navana vaIsiraeri, uti, `Pamwedzi wechinomwe, zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo, rinoyeudzwa nokuridzwa kwehwamanda, ive ungano tsvene. 25Musabata naro mabasa ose avaranda; munofanira kuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto.' "

26Jehovha wakataura naMozisi akati, 27"Zuva regumi romwedzi uyu wechinomwe izuva rokuyananisira; munofanira kuita naro ungano tsvene, munofanira kuchema pamweya yenyu, nokuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto. 28Nomusi uyo musabata basa ripi neripi, nokuti izuva rokuyananisirwa, kuti muyananisirwe pamberi paJehovha Mwari wenyu. 29Nokuti ani naani usingachemi pamweya wake nomusi iwoyo, uchabviswa pakati porudzi rwake. 30Nomunhu upi noupi unobata basa ripi neripi nomusi iwoyo, munhu uyo ndichamuparadza pakati porudzi rwake. 31Musaita basa ripi neripi; mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose. 32Rinofanira kuva kwamuri Sabata rokuzorora kwazvo, munofanira kuchema pamweya yenyu; munofanira kuchengeta Sabata renyu, nezuva repfumbamwe romwedzi madekwana, kubva pamadekwana kusvikira pamadekwanazve."

33Jehovha wakataura naMozisi akati, 34"Taura navana valsiraeri uti, `Nezuva regumi namashanu romwedzi uyu wechinomwe Jehovha anofanira kuitirwa mutambo womatumba mazuva manomwe. 35Nomusi wokutanga kunofanira kuva neungano tsvene; musaita basa ripi neripi ravaranda. 36Munofanira kuvigira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto mazuva manomwe; nomusi worusere munofanira kuva neungano tsvene; muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto; izuva romutambo mukuru, musabata basa ripi neripi ravaranda.'

37"Ndiyo mitambo yakatarwa yaJehovha, yamunofanira kuparidzira, muchiti iungano tsvene, kuti muvigire Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto, chipiriso chinopiswa, nechipiriso choupfu, nechibayiro, nezvipiriso zvinodururwa, chimwe nechimwe nezuva racho; 38izvi ngazviitwe, kunze kwamaSabata aJehovha, nokunze kwezvipo zvenyu, nokunze kwemhiko dzenyu dzose, nokunze kwenhendo dzenyu dzose dzokuda kwenyu, dzamunopa Jehovha.

39"Zvino pazuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe, kana makohwa gohwa reminda, munofanira kuita mutambo waJehovha mazuva manomwe; zuva rokutanga rinofanira kuva rokuzorora kwazvo, nezuva rorusere rinofanira kuva rokuzorora kwazvo. 40Pazuva rokutanga munofanira kutora michero yemiti yakanaka, namashizha emichindwe, namatavi emiti mikobvu, nemikonachando yomurukova; munofanira kufara pamberi paJehovha Mwari wenyu mazuva manomwe. 41Munofanira kuitira Jehovha mutambo mazuva manomwe gore rimwe nerimwe; uve mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose; munofanira kuuita nomwedzi wechinomwe. 42Munofanira kugara mumatumba mazuva manomwe; vose vakaberekerwa munyika pakati pavaIsiraeri vanofanira kugara mumatumba. 43Kuti marudzi enyu azive, kuti ndakagarisa vana valsiraeri mumatumba, nguva yandakavabudisa munyika yeIjipiti; ndini Jehovha Mwari wenyu." 44Ipapo Mozisi wakarondedzera kuvana vaIsiraeri mitambo yakatarwa naJehovha.

Copyright information for Shona