Luke 15

Mufananidzo wegwai rakarashika.

(Mat. 8. 12-14.)

1 Zvino vateresi vose navatadzi vakaswedera kwaari, kuzomunzwa. 2Vafarise navanyori vose vakan’un’una, vachiti: Uyu munhu unogamuchira vatadzi, achidya navo. 3Zvino wakavavudza mufananidzo uyu, achiti: 4Ndianiko kwamuri unamakwai anezana, kana akarashikirwa nerimwe rawo, ungasasiya makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje, akatevera rakashika kusvikira ariwana? 5Kana ariwana, unoriisa pamafudzi ake, achifara. 6Kana asvika kumusha, unokokera shamwari dzake navakavaka naye, akati kwavari: Farai neni, nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarashika. 7Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe unotendevuka, kupfuvura pavakarurama vanamakumi mapfumbamwe navapfumbamwe, vasingatsvaki kutendevuka.

Mufananidzo wedrakema rakarashika.

8Ndoupiko mukadzi unamadrakema * anegumi, kana arashikirwa nerimwe, ungarega kutungidza mwenje, akatsvaira imba, akatsvakisisa, kusvikira ariwana? 9Kana ariwana, unokokera hama dzake navakavaka naye, akati kwavari: Farai neni, nokuti ndawana drakema randakanga ndarashikirwa naro. 10Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uripo pamberi pavatumwa vaMwari pamusoro pomutadzi mumwe unotendevuka.

Mufananidzo womwanakomana wakarashika.

11Zvino wakati: Mumwe munhu waiva anavanakomana vaviri. 12Muduku wavo akati kunababa vake: Baba, ndipei mugove wenhaka uchazova wangu. Akavagovera fuma yake. 13Mazuva mashoma akati apfuvura, mwanakomana muduku akavunganidza zvose, akaenda kunyika iri kure; akaparadza’ko nhaka yake achifamba nemitovo yakaipa. 14Zvino wakati apedza zvose; nzara huru ikasvika panyika iyo, akatanga kushaiwa. 15Ipapo akaenda, akandozviisa kunomumwe wavanhu venyika iyo; iye akamutumira kuminda yake, kundofudza nguruve. 16Wakanga achida kuzvigutsa namateko aidyiwa nenguruve; asi kwakanga kusinomunhu waimupa. 17Zvino wakati achizvifunga, akati: Varanda vazhinji sei vababa vangu vanezvokudya zvakawandisa, asi ini ndofa pano nenzara. 18Ndichasimuka, ndiende kunababa vangu, nditi kwavari: Baba ndatadzira kudenga, napamberi penyu, 19handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu; mundiite somumwe wavaranda venyu. 20Akasimuka, akaenda kunababa vake. Wakati achiri kure, baba vake vakamuvona, vakamunzwira tsitsi vakamhanya, ndokumufungatira, nokumusveta. 21Mwanakomana akati kwavari: Baba, ndatadzira kudenga napamberi penyu, handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu. 22Asi baba vakati kuvaranda vavo: Kurumidzai, muvuye nenguvo yakaisvonaka, mumupfekedze iyo; muise mhete pamunwe wake, neshangu patsoka dzake; 23muvuye nemhuru yakakodzwa, muibaye, tidye, tifare; 24nokuti mwanakomana wangu uyu wakanga afa, wararama zve; wakanga arashika, wawanika zve. Zvino vakatanga kufara. 25Mwanakomana wake wedangwe wakanga ari kumunda; zvino akati achisvika, achiswedera paimba, ndokunzwa kuimba nokutamba. 26Ipapo akadanira kwaari mumwe wavaranda, akamubvunza kuti izvi zvinyiko. 27Akati kwaari: Munun’una wako wasvika, zvino baba vako vabaya mhuru yakakodzwa, nokuti vamuwana zve ari mupenyu. 28Asi iye wakatsamwa, akaramba kupinda. Zvino baba vake vakabuda, vakakumbira zvikuru kwaari, 29Asi iye wakapindura, akati kunababa vake: Tarirai, ndakakubatirai makore awa mazhinji, ndisingatongodariki murairo wenyu, asi hamuna kutongondipa mbudzana, kuti ndifare neshamwari dzangu. 30Asi mwanakomana wenyu uyu, wakaparadza fuma yenyu nezvifeve, wakati asvika,mamubaira mhuru yakakodzwa. 31Ivo vakati kwaari: Mwana wangu, iwe uneni nguva dzose, zvose zvangu ndezvako. 32Kwaifanira kuti tifare nokufarisisa, nokuti munu’una wako uyu wakanga afa, wararama; wakanga arashika, akawanikwa.

Copyright information for Shona