Mark 9

Kubwinya kwaJesu pagomo

(Mar 17.1-13; Ruka 9.28-36.)

1 Zvino wakati kwavari: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Vamwe varipo kunavamire pano, vasingazovoni rufu, vasati vavona vushe bwaMwari bwuchivuya nesimba. 2Mazuva matanhatu akati apfuvura, Jesu akatora Petro, naJokobo, naJohane, akaenda navo kurutivi mugomo refu, vari voga; akashanduka pamberi pavo. 3Nguvo dzake dzikapenya, dzikachena zvikuru; hakunomusuki pano panyika, ungagona kudzichenesa dzikadaro. 4Ipapo Eria naMosesi vakavonekwa navo, vachitaurirana naJesu. 5Petro akapindura, akati kunaJesu: Rabhi, zvakanaka zvatiri pano; ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMosesi, rimwe raEria. 6Nokuti wakanga asingazivi chaanotaura, nokuti vakatya zvikuru. 7Zvino gore rikavuya rikavafukidza, inzwi rikabuda mugore, richiti: Uyu Mwanakomana wangu unodikanwa, mumunzwei! 8Kamwe, vakati vachiringaringa, havanakuzovona munhu, asi Jesu bedzi anavo. 9Zvino vakati vachiburuka mugomo, akavaraira kuti varege kuvudza munhu zvavakanga vavona kusvikira Mwanakomana womunhu amuka kuvakafa. 10Vakarichengeta shoko iro, vachiita nyaya pakati pavo, kuti kumuka kwavakafa chinyiko? 11Vakamubvunza, vachiti: Vanyori vanotaurireiko vachiti, Eria unofanira kutanga kuvuya? 12Akati kwavari: Eria uchatanga kuvuya hake, avandudze zvinhu zvose, asi kwakagonyorwa seiko zvoMwanakomana womunhu, kuti uchatambudzika zvikuru nokuzvidzwa? 13Asi ndinoti kwamuri, Eria wakatosvika, vakamuitira zvose pavakanga vachida napo, sezvazvakanyorwa pamusoro pake.

Jesu unoporesa mukomana unezvipusha

(Mat. 17. 14-21; Ruka 9. 37-43.)

14Vakati vasvika kuvadzidzi, vakavona vanhu vazhinji-zhinji, vakavakomba, navanyori vachiita nyaya navo. 15Pakarepo vazhinji vose vakati vachimuvona, vakashamiswa kwazvo, vakamhanyira kwaari, vakamukwazisa. 16Akavabvunza, akati: Munoita nyaya neiko navo? 17Mumwe wavazhinji akamupindura, akati: Mudzidzisi, ndavuya kwamuri nomwanakomana wangu, unomweya wembeveve. 18Kwose kwaanomubata, unomuwisira pasi, achipupuma furo, achigeda-geda meno, vuye unowonda kwazvo; ndakataura navadzidzi venyu kuti vaubudise, vakasagona. 19Akavapindura, akati: Haiwa, rudzi rusingatendi, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai moyo murefu kusvikira riniko Vuyai naye kwandiri. 20Vakavuya naye kwaari; wakati achimuvona, pakarepo mweya ukamubvundisa, akawira pasi, akakunguruka, achipupuma furo. 21Zvino akabvunza baba vake, akati: Yava nguva yakadiniko kubvira izvozvi zvichimuwira? Akati: Kubva pavuduku bwake. 22Kazhinji wakamuwisira mumoto kana mumvura kuti umuparadze; asi kana muchigona kuita chinhu, mutinzwire tsitsi, mutibatsire. 23Jesu akati kwaari: Kana iwe uchigona kutenda, zvose zvingaitika kunounotenda. 24Pakarepo baba vomwana vakadanidzira, vachiti: Ndinotenda, ndibatsirei pakusatenda kwangu. 25Zvino Jesu wakati achivona vanhu vazhinji vachimhanyirana pamwe chete, akaraira mweya wetsina, akati kwauri: Iwe, mweya wembeveve namatsi, ndinokuraira kuti ubve maari, urege kupindazve maari! 26Ukadanidzira, ukamubvundisa zvikuru ukabuda; akafanana nomunhu wakafa, nokudaro vazhinji vakati: Wafa. 27Asi Jesu wakabata ruvoko rwake, akamusimudza, iye akasimuka. 28Zvino wakati apinda mumba, vadzidzi vake vakamubvunza vari voga vachiti: Isu takanga tisingagoni neiko kuubudisa? 29Akati kwavari: Rudzi urwu harungatongobudi, asi nokunyengetera.

Jesu unotaura zvorufu rwake nokumuka kwake.

(Mat. 17. 22-23; Ruka 9. 43-45.)

30Vakabva ipapo, vakagura neGarirea, akaramba kuti zvizikamwe nomunhu. 31Nokuti wakadzidzisa vadzidzi vake, akati kwavari: Mwanakomana womunhu uchaiswa mumavoko avanhu, vachamuvuraya; kana avurawa, uchamuka zvemazuva matatu apfuvura. 32Asi havanakunzwisisa shoko iro, vakatya kumubvunza.

Mukuru pavushe bwokudenga, nezvigumbuso.

(Mat. 18. 1-11; Ruka 9. 46-50.)

33Vakasvika Kapernaume; zvino wakati ava mumba, akavabvunza, achiti: Makanga muchiita nyaya yeiko munzira? 34Vakaramba vanyerere, nokuti vakanga vaita nharo pakati pavo munzira, kuti mukuru ndiani. 35Ipapo akagara pasi, akadana vanegumi navaviri, akati kwavari: Kana munhu achida kuva wokutanga, uchazova weshure kunavose nomuranda wavose. 36Akatora mwana muduku, akamuisa pakati pavo; akamufungatira mumavoko, akati kwavari: 37Aninani unogamuchira mumwe wavaduku vakadai nezita rangu, unondigamuchireni; aninani unondigamuchira ini, haandigamuchiri ini, asi uyo wakandituma. 38Johane akati kwaari: Mudzidzisi, tavona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa, nokuti haana kutitevera. 39Jesu akati: Musamudzivisa, nokuti hakunomunhu ungaita basa re simba nezita rangu, ungakurumidza kutaura zvakaipa pamusoro pangu. 40Nokuti usingapesani nesu, unesu. 41Nokuti aninani unokunwisai mukombe wemvura muzita rangu, nemhaka yokuti muri vaKristu, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haanakurashikirwa nomubairo wake. 42Aninani unogumbusa mumwe wavaduku ava vanotenda kwandiri, zvirinani kwaari kuti guyo guru risungirirwe pamutsipa wake, akandirwe mugungwa. 43Kana ruvoko rwako ruchikugumbusa, urugure; zvirinani kwauri kuti upinde muvupenyu uri chirema, pakuenda muGehena, mumoto usingadzimwi, unamavoko maviri. 44Apo pasingafi honye yavo, napasingadzimwi moto. 45Kana rutsoko rwako ruchikugumbusa, urugure; zvirinani kwauri kuti upinde muvupenyu uchikamhina, pakukandirwa muGehena, unetsoka mbiri. 46Apo pasingafi honye yavo, napasingadzimwi moto. 47Kana ziso rako richikugumbusa, urirashe; zvirinani kwauri kuti upinde muvushe; hwokudenga uneziso rimwe, pakukandirwa muGehena, unameso maviri. 48Apo pasingafi honye yavo, napasingadzimwi moto. 49Nokuti mumwe nomumwe ucharungwa nomoto. 50Munyu wakanaka; asi kana munyu usichavavi, mungaurunga neiko? Ivai nomunyu mukati menyu mugare norugare pakati penyu.

Copyright information for Shona