Nehemiah 7

Mazita avakabva Bhabhironi naZerubhabheri

1 Zvino rusvingo rwakati rwavakwa, ini ndatimika magonhi, uye varindi vemikova, navaimbi, navaRevhi, vagadzwa, 2ndikagadza Hanani munun’una wangu, naHanania mubati wenhare, vave vatariri veJerusaremu; nokuti akanga ari munhu akatendeka, achitya Mwari kupfuura vazhinji. 3Ndikati kwavari, "Masuo eJerusaremu ngaarege kuzarurwa kusvikira zuva rapisa; zvino varindi vachimirepo, ngavapfige mikova, imi mugoikiya; munofanira kugadzawo varindi pakati pavagere Jerusaremu, mumwe nomumwe paanofanira kurindira, mumwe nomumwe pakatarisana neimba yake." 4Zvino guta rakanga riri bamhi rakakura; asi vanhu vaivamo vashoma; uye dzimba dzakanga dzichigere kuvakwa. 5Ipapo Mwari wangu akaisa mufungo pamoyo pangu kuti ndikokere vakuru navatariri, navanhu, kuti vaverengwe namazita avo. Ndikawana bhuku yamazita avakatanga kusvika, ndikawana makanyorwa kudai: 6Ndivo vana vorutivi rwenyika yaJudha, vakadzoka pakutapwa, pakati pavakanga vakatapwa, vakatapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi, vakadzokera Jerusaremu nokwaJudha, mumwe nomumwe kuguta rake. 7Ivo vakauya naZerubhabheri,. naJeshua, naNehemiya, naAzaria, naRaamia, naNahamani, naModhekai, naBhirishani, naMisipereti, naBhigivhadhi, naNehumi, naBhaana. Kuwanda kwavarume vavanhu vaIsiraeri ndiko: 8Vana vaParoshi, zviuru zviviri nezana namakumi manomwe navaviri. 9Vana vaShefatia, mazana matatu namakumi manomwe navaviri. 10Vana vaAra, mazana matanhatu namakumi mashanu navaviri. 11Vana vaPahatimoabhi, vavana vaJeshura naJoabhu, zviuru zviviri namazana masere negumi navasere. 12Vana vaErami, chiuru chimwe namazana maviri namakumi mashanu navana. 13Vana vaZatu, mazana masere namakumi mana navashanu. 14Vana vaZakai, mazana manomwe namakumi matanhatu. 15Vana vaBhinui, mazana matanhatu namakumi mana navasere. 16Vana vaBhebhai mazana matanhatu namakumi maviri navasere. 17Vana vaAzigadhi, zviuru zviviri namazana matatu namakumi maviri navaviri. 18Vana vaAdhonikami, mazana matanhatu namakumi matanhatu navanomwe. 19Vana vaBhigivhadhi, zviuru zviviri namakumi matanhatu navanomwe. 20Vana vaAdhini, mazana matanhatu namakumi mashanu navashanu. 21Vana vaAteri, waHezekia, makumi mapfumbamwe navasere. 22Vana vaHashumi, mazana matatu namakumi maviri navasere. 23Vana vaBhezai, mazana matatu namakumi maviri navana. 24Vana vaHarifi, zana rimwe negumi navaviri. 25Vana vaGibhiyoni, makumi mapfumbamwe navashanu. 26Varume veBheterehemu naveNetofa, zana rimwe namakumi masere navasere. 27Varume veAnatoti, zana rimwe namakumi maviri navasere. 28Varume veBhetiazimavheti, makumi mana navaviri. 29Varume veKiriatijearimi, neKefira, neBheeroti, mazana manomwe namakumi mana navatatu. 30Varume veRama neGhebha, mazana matanhatu namakumi maviri nomumwe. 31Varume veMikimashi, zana rimwe namakumi maviri navaviri. 32Varume veBhetieri neAi, zana rimwe namakumi maviri navatatu. 33Varume veNebho rechipiri, makumi mashanu navaviri. 34Vana vaErami wechipiri, chiuru chimwe namazana maviri namakumi mashanu navana. 35Vana vaHarimi, mazana matatu namakumi maviri. 36Vana veJeriko, mazana matatu namakumi mana navashanu. 37Vana veRoghi, neHadhidhi, neOno, mazana manomwe namakumi maviri nomumwe. 38Vana veSenaa, zviuru zvitatu namazana mapfumbamwe namakumi matatu. 39Vapirisiti vakanga vari, vana vaJedhaya, veimba yaJeshua, mazana mapfumbamwe namakumi manomwe navatatu. 40Vana veImeri, chiuru chimwe namakumi mashanu navaviri. 41Vana vaPashuri, chiuru chimwe namazana maviri namakumi mana navanomwe. 42Vana vaHarimi, chiuru chimwe negumi navanomwe. 43VaRevhi vakanga vari, vana vaJeshua weKadhimieri, wavana vaHodhevha, makumi manomwe navana. 44Vaimbi vakanga vari, vana vaAsafi, zana rimwe namakumi mana navasere. 45Varindi vemikova vakanga vari, vana vaSharumi, navana vaAteri, navana vaTarimoni, navana vaAkubhi, navana vaHatita, navana vaShobhai, zana rimwe namakumi matatu navasere. 46VaNetinimi vakanga vari, vana vaZhiha, navana vaHasufa, navana vaTabhaoti, 47navana vaKerosi, navana vaSia, navana vaPadhoni, 48navana vaRebhana, navana vaHagabha, navana vaSarimai, 49navana vaHanani, navana vaGidheri, navana vaGahari, 50navana vaReaya, navana vaRezini, navana vaNekodha, 51navana vaGazami, navana vaUza, navana vaPasea, 52navana vaBhesai, navana vaMeunimi, navana vaNefushesimi. 53navana vaBhakibhuki, navana vaHakufa, navana vaHarihuri, 54navana vaBhaziriti, navana vaMehidha, navana vaHarisha, 55navana vaBharikosi, navana vaSisera, navana vaTema, 56navana vaNezia, navana vaHatifa. 57Vana vavaranda vaSoromoni vakanga vari, vana vaSotai, navana vaSofereti, navana vaPeridha, 58navana vaJaara, navana vaDharikoni, navana vaGidheri, 59navana vaShefatia, navana vaHatiri, navana vaPokeretihazebhaimi, navana vaAmoni. 60VaNetinimi vose navana vavaranda vaSoromoni, vaiva mazana matatu namakumi mapfumbamwe navaviri. 61Ndivo vakakwira, vachibva Terimera, neTeriharisha, neKerubhi, neAdhoni, neImeri; asi vakanga vasingagoni kududza dzimba dzamadzibaba avo, kana marudzi avo, kana vakanga vari vaIsiraeri. 62Vana vaDheraya, navana vaTobhia, navana vaNekodha, mazana matanhatu namakumi mana navaviri. 63Pakati pavapirisiti vakanga vari, vana vaHobhaya, navana vaHakozi, navana vaBharizirai, akanga awana mukadzi wavakunda vaBharizirai muGiriyadhi, akazotumidzwa zita rokwavo. 64Ava vakatsvaka mazita avo pakati pamazita amadziteteguru, asi akashaikwa; saka vakanzi vakasvibiswa, vakabviswa paupirisiti. 65ipapo mubati akavaudza kuti varege kudya zvinhu zvitsvene-tsvene, kusvikira kwamuka mupirisiti ane Urimi neTumimi. 66Ungano yose yakasvika zviuru zvina makumi mana nezviviri namazana matatu namakumi matanhatu, 67vasingaverengi varanda vavo navarandakadzi vavo, vakasvika zviuru zvinomwe namazana matatu namakumi matatu navanomwe, vaiva navaimbi varume navakadzi vana mazana maviri namakumi mana navashanu. 68Mabhiza avo aiva namazana manomwe namakumi matatu namatanhatu; namahesera avo mazana maviri namakumi mana namashanu; 69makamera avo, mazana manomwe namakumi matatu namashanu; mbongoro dzavo zviuru zvitanhatu namazana manomwe namakumi maviri. 70Vamwe vakuru vedzimba dzamadzibaba avo vakapa zvipo kuzobata basa. Mubati wakapa chivigiro chefuma madariki endarama ane chiuru chimwe, nembiya dzina makumi mashanu, nenguvo dzavapirisiti dzina mazana mashanu namakumi matatu. 71Vamwe vakuruwo vedzimba dzamadzibaba vakapa muchivigiro chefuma yokubata basa nayo, madariki endarama ane zviuru zvina makumi maviri, nepondo dzesirivha dzine zviuru zviviri namazana maviri. 72Vamwe vanhu vakapa madariki endarama ane zviuru zvina makumi maviri, nepondo dzesirivha dzine zviuru zviviri, nenguvo dzavapirisiti dzina makumi matanhatu nenomwe.

73Zvino vapirisiti, navaRevhi, navarindi vemikova, navaimbi, navamwe vanhu, navaNetinimi, navaIsiraeri vose vakagara pamaguta avo

Copyright information for Shona