Numbers 10

Vanorairwa kuita hwamanda mbiri dzesirivha

1 Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati. 2"Uzviitire hwamanda mbiri dzesirivha; unofanira kudziita nesirivha yakapambadzirwa; idzo dzinofanira kukubatsira kudana ungano nokuraira kuti mapoka afambe. 3Kana vachidziridza ungano yose inofanira kuungana kwauri pamukova wetende rokusangana. 4Kana vachiridza imwechete, zvino machinda vari vakuru vezviuru zvavaIsiraeri vanofanira kuungana kwauri. 5Kana muchiridzisa, mapoka okurutivi rwamabvazuva anofanira kusimuka, vafambe. 6Kana muchiridzisa rwechipiri mapoka okurutivi rwezasi anofanira kusimuka, vafambe; vanofanira kuridzisa kana vofamba nzendo. 7Asi kana ungano ichifanira kuunganidzwa, munofanira kuridza, asi musaridzisa. 8Vanakomana vaAroni, vapirisiti, ndivo vanofanira kuridza hwamanda; ngazvive tsika kwamuri nokusingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. 9Kana muchindorwa munyika yenyu nomuvengi anokumanikidzai, munofanira kuridzisa nehwamanda; ipapo mucharangarirwa pamberi paJehovha Mwari wenyu, mugoponeswa pavavengi venyu. 10Uye nomusi wamunofara nawo, napamitambo yenyu yakatarwa napakutanga kwemwedzi yenyu, munofanira kuridza hwamanda pamusoro pezvipiriso zvenyu zvinopiswa, napamusoro pezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa, kuti Jehovha akurangarirei nazvo; ndini Jehovha Mwari wenyu."

Valsiraeri vanosimuka paSinai

11Zvino negore rechipiri, nomwedzi wechipiri, nezuva ramakumi maviri romwedzi, gore rakasimudzwa pamusoro petabhenakeri yechipupuriro. 12Ipapo vana vaIsiraeri vakasimuka murenje reSinai, kuzofamba nzendo dzavo; gore rikandomira murenje reParani. 13Vakatanga kufamba sezvavakarairwa naJehovha nomuromo waMozisi. 14Pakutanga mureza weboka ravana vaJudha wakasimuka namapoka avo; boka rake rakanga richirairwa naNashoni, mwanakomana waAminadhabhu. 15Boka rorudzi rwavana vaIsakari rakanga richirairwa naNetaneri, mwanakomana waZuari. 16Boka rorudzi rwaZebhuruni rakanga richirairwa naEriabhu, mwanakomana waHeroni. 17Zvino tabhenakeri yakabviswa, vanakomana vaGeshoni navanakomana vaMerari, vatakuri vetabhenakeri, vakasimuka. 18Zvino mureza weboka raRubheni wakasimuka namapoka avo; boka rake rakanga richirairwa naErizuri, mwanakomana waShedheuri. 19Boka rorudzi rwavana vaSimiyoni rakanga richirairwa naSherumieri, mwanakomana waZurishadhai. 20Boka rorudzi rwavana vaGadhi rakanga richirairwa naEriasafi, mwanakomana waDheueri. 21Zvino vaKohati vakasimuka, vakatakura imba tsvene; vamwe vakamisa tabhenakeri ivo vachigere kusvika. 22Zvino mureza weboka ravana vaEfuremu wakasimuka namapoka avo; boka rake rakanga richirairwa naErishama, mwanakomana waAmihudhi. 23Boka rorudzi rwavana vaManase rakanga richirairwa naGamarieri, mwanakomana waPedhazuri. 24Boka rorudzi rwavana vaBhenjamini rakanga richirairwa naAbhidhani, mwanakomana waGidheoni. 25Ipapo mureza weboka ravana vaDhani, ndivo vokupedzisira pamapoka ose, vakasimuka namapoka avo; boka rake rakanga richirairwa naAhiezeri, mwanakomana waAmishadhai. 26Boka rorudzi rwavana vaAsheri rakanga richirairwa naPagieri, mwanakomana waOkirani 27boka rorudzi rwavana vaNafutari rakanga richirairwa naAhira,mwanakomana waEnani 28Ndiko kufamba kwavana VaIsiraeri namapoka avo vakasimuka.

29Zvino Mozisi akati kuna Hobhabhu, mwanakomana waReueri, muMidhiani, mukarahwa waMozisi, "Toenda kunzvimbo iyo yakanzi naJehovha, ndichakupai iyo; endai nesu, tigokuitirai zvakanaka, nokuti Jehovha akataura zvakanaka pamusoro pavaIsiraeri." 30Iye akati kwaari, "Handingaendi, asi ndichaenda hangu kunyika yangu nokuhama dzangu." 31Iye akati, "Ndinonyengetera kuti murege henyu kutisiya, zvamunoziva mudzikirwe wamatende edu murenje, muchava meso edu. 32Kana mukaenda nesu, kana Jehovha akatiitira zvakanaka zvipi nezvipi, tichakuitirai izvozvowo."

33Zvino vakasimuka pagomo raJehovha, vakafamba mazuva matatu; areka yesungano yaJehovha ikavatungamirira mazuva matatu, kuvatsvakira pokuzorora. 34Gore raJehovha rikava pamusoro pavo masikati pakusimuka kwavo pamisasa. 35Zvino areka yakati yasimuka, Mozisi akati, "Simukai Jehovha, vavengi venyu ngavaparadzwe; navanokuvengai ngavatize pamberi penyu." 36Zvino pakuzorora kwayo, akati, "Dzokai Jehovha, kuzviuru zvine gumi nezviuru zvavaIsiraeri."

Copyright information for Shona