Numbers 22

Bharamu anoropafadza Isiraeri

1 Zvino vana vaIsiraeri vakafamba, vakandodzika matende avo pamapani eMoabhu, mhiri kwaJorodhani paJeriko.

2Zvino Bharaki, mwanakomana waZipori, akanga aona zvose zvakaitirwa vaAmori navaIsiraeri. 3Moabhu akatya vanhu avo kwazvo, nokuti vakanga vari vazhinji; Moabhu akavhunduka nokuda kwavana vaIsiraeri. 4Ipapo Moabhu akati kuvakuru vaMidhiani, "Zvino vanhu ava vazhinji vachananzva zvose zvakatipoteredza, semombe inonanzva uswa hwesango"; Bharaki, mwanakomana waZipori ndiye akanga ari mambo waMoabhu nenguva 5iyo. Ipapo akatuma nhume kuna Bharamu, mwanakomana waBheori, paPetori paRwizi, kunyika yavana vorudzi rwake, kuzomudana, achiti, "Tarira, pano pana vanhu vakabva Ijipiti, tarira, vakafukidza nyika yose, zvino voda kurwa neni. 6Naizvozvo douya hako zvino, unditukire vanhu ava; nokuti vanondikurira nesimba; zvimwe ndingagona kuvakunda, ndivadzinge munyika ino; nokuti ndinoziva kuti munhu akaropafadzwa newe, akaropafadzwa kwazvo, uye munhu akatukwa newe, wakatukwa kwazvo." 7Ipapo vakuru vaMoabhu navakuru vaMidhiani vakaenda vakabata shanu yokuvuka mumaoko avo, vakasvika kuna Bharamu, vakamuudza mashoko aBharaki. 8Iye akati kwavari, "Vatai usiku huno pano, ndikudzoserei neshoko, sezvandichaudzwa naJehovha;" machinda aMoabhu akagarapo kuna Bharamu. 9Zvino Mwari akauya kuna Bharamu, akati, "Vanhu ava vari kwauri ndivananiko?" 10Bharamu akati kuna Mwari, "Bharaki, mwanakomana waZipori, mambo waMoabhu, akatuma shoko kwandiri, achiti, 11`Tarira, vanhu vakabva Ijipiti vakafukidza nyika yose; zvino uya unditukire ivo; zvimwe ndingagona kurwa navo, nokuvadzinga.' " 12Ipapo Mwari akati kuna Bharamu, "Haufaniri kuenda navo; haufaniri kutuka vanhu avo; nokuti vakaropafadzwa." 13Bharamu akamuka mangwanani, akati kumachinda aBharaki, "Endai kunyika yenyu, nokuti Jehovha anoramba kunditendera kuenda nemi." 14Ipapo machinda aMoabhu vakasimuka, vakaenda kuna Bharaki, vakati, "Bharamu aramba kuuya nesu." 15Zvino Bharaki akapamhazve kutuma machinda mazhinji kuna ivo navakakudzwa kupfuura ivo. 16Vakasvika kuna Bharamu, vakati kwaari, "Zvanzi naBharaki, mwanakomana waZipori, `Usatendera chinhu kukudzivisa kuuya kwandiri; 17nokuti ndichakukudza zvikuru kwazvo, zvose zvaunondiraira ndichazviita; naizvozvo douya hako unditukire vanhu ava.' " 18Bharamu akapindura, akati kuvaranda vaBharaki, "Kunyange Bharaki akandipa imba yake izere nesirivha nendarama, handingagoni kudarika shoko raJehovha Mwari wangu, kuti nditapudze kana ndiwedzere kwariri. 19Naizvozvo zvino nemiwo dovatai henyu pano usiku huno, kuti ndizive zvandichaudzwazve naJehovha." 20Zvino Mwari akauya kuna Bharamu usiku, akati kwaari, "Vanhu ava kana vakauya kuzokudana simuka uende navo; asi shoko randichataura kwauri, unofanira kuita iro roga." 21Zvino Bharami akamuka mangwanani akaisa chigaro pambongoro yake akaenda namachinda aMoabhi 22Asi Mwari akamutsamwira zvaakaenda mutumwa waJehovha akandomira munzira yake kuti arwe naye. Zvino iye akanga akatasva mbongoro yake, navaranda vake vaviri vakanga vanaye. 23Ipapo mbongoro ikaona mutumwa waJehovha amire munzira, ano munondo wakavhomorwa muruoko rwake; mbongoro ikatsauka panzira, ikaenda nokusango; Bharamu akarova mbongoro kuti aidzorere kunzira. 24Zvino mutumwa waJehovha akandomira panzira nhete pakati peminda yemizambiringa, rusvingo ruri kurutivi runo, norusvingo kuno rumwe rutivizve. 25Mbongoro ikaona mutumwa waJehovha, ikazvisundira kurusvingo; ikambandidzira rutsoka rwaBharamu parusvingo; ipapo akairovazve. 26Mutumwa waJehovha akapfuura mberi, akandomira pakanga pakamanikana, pakanga pasina nzvimbo yokutsaukira kurudyi kana kuruboshwe. 27Mbongoro ikaona mutumwa waJehovha, ikavata pasi, Bharamu ari pamusoro payo; Bharamu akatsamwa, akarova mbongoro netsvimbo yake. 28Zvino Jehovha akashamisa muromo wembongoro, ikati kuna Bharamu, "Ndakakuitireiko, zvamandirova zvino katatu?" 29Bharamu akati kumbongoro, "Nokuti wakandidadira; dai ndaiva nomunondo muruoko rwangu, ndingadai ndakuuraya pakarepo." 30Mbongoro ikati kuna Bharamu, "Ko ini handizi mbongoro yenyu yamakatasva makore enyu ose kusvikira zuva rino here? Ko ndaigara ndichikuitirai saizvozvo here?" Iye akati, "Kwete." 31Ipapo Jehovha akasvinudza meso aBharamu, akaona mutumwa waJehovha amire munzira, ano munondo wakavhomorwa muruoko rwake; akakotamisa musoro wake, akawira pasi nechiso chake. 32Mutumwa waJehovha akati kwaari, "Warovereiko mbongoro yako zvino katatu? Tarira, ini ndimene ndabuda kuzokudzivisa, nokuti nzira yako inovavarira kune zvakaipa pamberi pangu. 33Mbongoro yakandiona, ikatsauka pamberi pangu katatu; dai isina kutsauka pamberi pangu, zvirokwazvo ndingadai ndakuuraya iwe, ndikairaramisa iyo." 34Ipapo Bharamu akati kumutumwa waJehovha, "Ndatadza, nokuti ndakanga ndisingazivi kuti ndiwe wakanga umire munzira uchindidzivisa; naizvozvo zvino, kana usingafari nazvo, ndichadzoka hangu." 35Mutumwa waJehovha akati kuna Bharamu, "Enda hako navarume ava, asi shoko roga randicha‑ taura kwauri, ndiro raunofanira kutaura." Naizvozvo Bharamu akaenda namachinda aBharaki. 36Zvino Bharaki akati anzwa kuti Bharamu asvika, akabuda kundosangana naye paIri-Moabhu riri pamuganhu weArinoni, pamugumo wenyika. 37Zvino Bharaki akati kuna Bharamu, "Ko handina kutuma nhume kwauri nomoyo wose, ndichikudana here? Wakaregereiko kuuya kwandiri? Ko handigoni kukukudza here?" 38Bharamu akati kuna Bharaki, "Tarira, ndauya kwauri; ko ini ndine simba rokutaura chinhu here? Shoko rinoiswa mumuromo mangu naMwari, ndiro randichataura." 39Zvino Bharamu akaenda naBharaki, akasvika paKiriati-huzoti. 40Bharaki akabaya nzombe namakwai, akazvitumira kuna Bharamu namachinda akanga anaye. 41Zvino mangwanani Bharaki akatora Bharamu, akamukwidza panzvimbo dzakakwirira dzaBhaari, akaona, aripo, vanhu vokumudzivo.

Copyright information for Shona