Numbers 34

Miganhu yeKenani

1 Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati, 2"Raira vana vaIsiraeri, uti kwavari, `Kana masvika munyika yeKenani, (ndiyo nyika ichava nhaka yenyu, iyo nyika yeKenani, kusvikira kumiganhu yayo,) 3rutivi rwenyu rwezasi runofanira kutanga murenje reZini ruchienda nokurutivi rweEdhomu; muganhu wenyu wezasi uchatanga pamuuyu weGungwa roMunyu, uchienda kumabvazuva; 4zvino muganhu wenyu upote nechezasi kwegomo reAkirabhimu, ndokupfuurira kuZini, ugobuda nechezasi kweKadheshi-bharinea; zvino upfuure kuHazari-adhari, ugondosvika Azimoni; 5zvino muganhu unofanira kupota uchitanga paAzimoni, kusvika kurukova rweIjipiti, ndokubuda paGungwa. 6Muganhu wenyu wokumavirazuva ndiro Gungwa Guru nenyika yaro; ndiwo muganhu wokumavirazuva. 7Ndiwo muganhu wenyu wokumusoro: Kubva paGungwa Guru munofanira kutara muganhu wenyu kusvika pagomo reHori; 8kubva paHori munofanira kutara muganhu wenyu kusvika pavanopinda paHamati, muganhu ugondogumira paZedhadhi. 9Zvino muganhu upfuurire kusvika paZifuroni, ugondoguma paHazari-enani; ndiwo muganhu wenyu wokumusoro. 10Munofanira kutarawo muganhu wenyu wokumabvazuva, kubva paHazari-enani kusvika paShefami. 11Kubva paShefami muganhu uburukire Ribhira, kumabvazuva kweAini; zvino muganhu uburuke, ugondosvika kurutivi rwegungwa reKinereti kumabvazuva; 12zvino muganhu uburukire kuJorodhani, ugondoguma paGungwa roMunyu; ndiyo ichava nyika yenyu nemiganhu yayo kunhivi dzose.' " 13Mozisi akaraira vana vaIsiraeri, akati, "Ndiyo nyika yamuchapiwa nemijenya ive nhaka yenyu, yakarairwa naJehovha kuti ipiwe marudzi mapfumbamwe nehafu; 14nokuti rudzi rwavana vaRubheni, nedzimba dzamadzibaba avo, norudzi rwavana vaGadhi, nedzimba dzamadzibaba avo, vatopiwa havo, nehafu yorudzi rwaManase vatopiwa havo nhaka yavo; 15marudzi awa maviri nehafu akapiwa nhaka yawo nechemhiri kwaJoroclhani paJeriko, kumabvazuva kunobuda zuva nako."

16Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati, 17"Ndiwo mazita avarume vanofanira kukugoverai nyika kuti ive nhaka yenyu: Ereazari mupirisiti, naJoshua, mwanakomana waNuni. 18Munofanira kutsaurawo muchinda mumwe kurudzi rumwe norumwe kugovera nyika ive nhaka yenyu. 19Ndiwo mazita avarume ivavo: Kurudzi rwaJudha, Karebhu, mwanakomana waJefune; 20kurudzi rwavana vaSimiyoni, Shemueri, mwanakomana waAmihudhi; 21kurudzi kwaBhenjamini, Eridhadhi, mwanakomana waKisironi; 22kurudzi rwavaDhani, muchinda Bhuki, mwanakomana waJogiri; 23kuvana vaJosefa, kurudzi rwavana vaManase, muchinda Hanieri, mwanakomana waEfodhi;

24kurudzi rwavana vaEfuremu, muchinda Kemueri, mwanakomana waShifitani;

25kurudzi rwavana vaZebhuruni, muchinda Erizafani, mwanakomana waAzani ; 26kurudzi rwavana vaIsakari, muchinda Patieri, mwanakomana waAzani, 27kurudzi rwavana vaAsheri, muchinda Ahihudhi, mwanakomana waSheromi; 28kurudzi rwavana vaNafutari, muchinda Pedhaheri, mwanakomana waAmihudhi." 29Ndivo vakarairwa naJehovha kuti vagovere nyika yeKenani, ive nhaka yavana vaIsiraeri.

Copyright information for Shona