Numbers 5

Vasina kunaka vanofanira kugara kunze kwemisasa

1 Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati, 2"Raira vaIsiraeri kuti vabudise pakati pemisasa vose vana maperembudzi, navose vane hosha yokuyerera, navose vakasvibiswa navakafa. 3Munofanira kubudisa vose, varume navakadzi; muvabudise kunze kwemisasa, kuti varege kusvibisa misasa yavo, yandigere pakati payo." 4Vana vaIsiraeri vakaita saizvozvo; vakavabudisa kunze kwemisasa, sezvakataura Jehovha naMozisi, ndizvo zvakaita vana vaIsiraeri. Zvakabiwa zvinofanira kudzoswa

5Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, 6"Taura navana vaIsiraeri, uti, `Kana murume kana mukadzi achinge atadza nokutadza kwavanhu, akatadzira Jehovha, munhu uyu akava nemhosva; 7Ipapo anofanira kureurura zvivi zvake zvaakaita, ndokuripira mhosva yake yose, achiwedzera cheshanu chayo, ndokupa iye waakatadzira. 8Kana munhu uyo asina hama, ingaripirwa pamusoro pemhosva iyo, muripo wemhosva, unoripirwa Jehovha, unofanira kuva womupirisiti, kunze kwegondohwe rokuyananisira, raanofanira kuyananisirwa naro.' 9Nezvipiriso zvinotsaurwa pazvinhu zvitsvene zvose zvavana valsiraeri, zvavanouya nazvo kumupirisiti, zvinofanira kuva zvake. 10Zvinhu zvakatsaurwa zvomunhu mumwe nomumwe zvinofanira kuva zvake; chinhu chipi nechipi chinopiwa mupirisiti nomunhu chinofanira kuva chake.

Kana murume ane shungu nomukadzi wake

11Jehovha akataura naMozisi akati, 12"Taura navana vaIsiraeri, uti kwavari, `Kana mukadzi womurume upi noupi akachinya, akamutadzira, 13mumwe murume akavata naye, zvikavanzwa kumurume wake, zvikasazikanwa, iye akasvibiswa, asi vakashaiwa chapupu, naiye asina kubatwa achiita izvozvo;' 14murume wake akabatwa nomweya weshungu, akava neshungu nomukadzi wake, wakasvibiswa kana zvimwe akabatwa nomweya weshungu, akava neshungu nomukadzi wake, usina kusvibiswa; 15ipapo murume anofanira kuuya nomukadzi wake kumupirisiti, achiuyawo nechipo chake pamusoro pake, chinoti,chegumi choupfu hwebhari; haafaniri kudira mafuta pamusoro pahwo, kana kuisa zvinonhuwira pamusoro pahwo; nokuti icho chipiriso choupfu cheshungu, chipiriso choupfu chokurangaridza, chinorangaridza zvakaipa. 16Zvino muPirisita anofanira kumuswededza, ndokumuisa pamberi paJehovha 17Ipapo mupirisiti anofanira kutora mvura tsvene mumudziyo wevhu, mupirisiti agotorawo guruva riri pasi mutabhenakeri, ndokuriisa mumvura. 18Zvino mupirisiti anofanira kuisa mukadzi pamberi paJehovha, ndokusunungura vhudzi romusoro womukadzi, ndokuisa chipiriso chokurangaridza mumaoko ake, icho chipiriso choupfu cheshungu; mupirisiti ndokubata muruoko rwake mvura inovavisa, inouyisa kutuka. 19Ipapo mupirisiti anofanira kumupikisa, achiti kumukadzi, `Kana kusina murume akavata newe, kana usina kutsaukira kune zvakaipa, uri pasi pomurume wako, usunungurwe hako pamvura iyi inovavisa, inouyisa kutuka; 20asi kana wakatsauka, uri pasi pomurume wako, ukasvibiswa, mumwe murume asati ari murume wako achinge akavata newe,' 21zvino mupirisiti anofanira kupikisa mukadzi mhiko inouyisa kutuka, mupirisiti ndokuti kumukadzi, `Jehovha ngaakuite chipiko chemhiko pakati porudzi rwako, kana Jehovha achiwondisa hudyu yako nokuzvimbisa dumbu rako; 22mvura iyi inouyisa kutuka ichapinda muura hwako, ndokuzvimbisa dumbu rako, nokuwondisa hudyu yako;' zvino mukadzi anofanira kuti, `Ameni, ameni.' 23Ipapo mupirisiti anofanira kunyora kutuka uku parugwaro, ndokukusuka nemvura inovavisa.

24Zvino anofanira kunwisa mukadzi mvura inovavisa, inouyisa kutuka inofanira kupinda mukati make, imuvavise.

25Zvino mupirisiti anofanira kutora chipiriso choupfu cheshungu paruoko rwomukadzi, ndokuzunguzira chipiriso choupfu pamberi paJehovha, ndokuuya nacho kuaritari; 26mupirisiti ndokutora tsama imwe yechipiriso choupfu, kuti chive chokurangaridza chacho, ndokuhupisa paaritari, ndokunwisa mukadzi mvura iyo pashure. 27Zvino kana amunwisa mvura iyo, kana achinge asvibiswa, atadzira murume wake, mvura iyo inouyisa kutuka ichapinda maari, ikamuvavisa, dumbu rake richazvimba, nehudyu yake

ichawonda; mukadzi uyu achava chituko pakati porudzi rwake.
28Asi kana mukadzi uyo asina kusvibiswa, akanaka hake, achasunungurwa hake, akava nemimbazve. 29Ndiwo murayiro weshungu, kana mukadzi ari pasi pomurume wake, akachinya, akasvibiswa; 30kana zvimwe murume achinge abatwa nomweya weshungu, ane shungu nomukadzi wake; ipapo anofanira kuisa mukadzi pamberi paJehovha, mupirisiti agomuitira nomurayiro uyu wose. 31Murume haangavi nemhosva, asi mukadzi anofanira kuva nemhosva yake."

Copyright information for Shona