Obadiah 1

Edhomu vacharohwa, asi Isiraeri vachaponeswa

Zvakaonekwa naObhadhiya. Zvanzi naIshe Jehovha pamusoro paEdhomu, "Takanzwa mashoko akabva kuna Jehovha, nhume yatumwa pakati pamarudzi ichiti, `Simukai, ngativamukire kuzorwa navo.'

Copyright information for Shona