Philemon 1

Kwaziso

Pauro, musungwa waKristu Jesu, naTimotio, hama yedu, kunaFiremoni, mudikanwa wedu nounobata nesu,
Copyright information for Shona