Philippians 1

Kwaziso

Pauro naTimotio, varanda vaKristu Jesu, kuvatsvene vose munaKristu Jesu, vari paFiripi, navatariri navaranda vekereke: Nyasha ngadzive nemi, norugare runobva kunaMwari, baba vedu, naShe Jesu Kristu.

Rudo rwaPauro kuvaFiripi

Ndinovonga Mwari wangu nguva imwe neimwe kana ndichikurangarirai, ndichikumbira nomufaro nguva dzose pakukumbira kwangu kwose, pamsoro penyu mose nokuda kwokusongana kwenyu paEvhangeri kubva pazuva rokutanga kusvikira zvino; ndichiziva chinhu ichi, kuti iye wakatanga basa rakanaka mukati menyu, ucharipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu; sezvazvakanaka kwandiri kuti ndifunge saizvozvo pamusoro penyu mose, zvandinokurangarirai mumoyo mangu, nokuti pakusungwa kwangu napakutavirira nokusimbisa Evhangeri, imi makagoverwa nyasha pamwe chete neni. Nokuti Mwari chapupu changu kuti ndinokushuvai mose zvikuru netsitsi dzaKristu Jesu. Ndizvo zvandinonyengetera, kuti rudo rwenyu rurambe ruchingowanda pakunzva nokunzwisisa kwose; 10 kuti muidze muzive kuti zvinhu zvakanaka ndezvipi, kuti muve vakarurama, navasine mhosva, kusvikira pazuva raKristu; 11 muzere nechibereko chokururama, chinovuya naJesu Kristu, kuti Mwari ave nokubwinya nokurumbidzwa. 12 Zvino ndinoda kuti muzive, hama dzangu, kuti izvo zvakandiwira zvakatofambisa Evhangeri; 13 nokudaro kuti kusungwa kwangu kwakazikanwa muimba yashe yose, nokuna vamwe vose kuti kuri munaKristu. 14 Nehama zhinji munaShe, dzakasimbiswa nokusungwa kwangu, vonyanya kutsunga kuparidza shoko raMwari vasingatyi. 15 Vamwe havo vanoparidza Kristu negodo negakava, vamwe nomoyo wakanaka; 16 mumwe unoparidza Kristu nenharo, asingaiti nomoyo wakachena, vachiti vawedzere nhamo pakusungwa kwangu. 17 Vamwe havo vanoita norudo, vachiziva kuti ndakagadzwa kuti nditavirire Evhangeri. 18 Zvisinei hazvo? asi kuti Kristu unoparidzwa hake nenzira dzose, kana namanomano, kana nezvokwadi; ndinofara nazvo, vuye ndichasifara hangu nazvo. 19 Nokuti ndinoziva kuti nokuda kwokukumbira kwenyu nokusimbiswa kwoMweya waJesu Kristu, izvozvi zvichava kuponeswa kwangu, 20 zvandinotarira zvikuru netariro, kuti handinganyadziswi pachinhu chimwe asi kuti zvino, sapanguva dzose, nokusatya kwangu kwose Kristu uchakudzwa mumuviri wangu, kana novupenyu, kana nokufa. 21 Nokuti kwandiri kurarama ndiKristu, kufa kufuma. 22 Zvino kana ndichirarama panyama, izvo zvichandipa zvibereko zvokubata kwangu; handizivi chandichasanangura; 23 zvino ndinomanikidzwa nezvinhu zviviri: ndinoda kubva, kuti ndive naKristu, nokuti ndizvo zvinopfuvura nokunaka; 24 asi nokuda kwenyu zvakanaka kuti ndigare panyama. 25 Zvino ndichitenda chinhu ichi, ndinoziva kuti ndichagara, ndicharamba ndigere nemi mose, kuti mupfuvurire mberi, mufare pakutenda; 26 kuti muzvirumbidze zvikuru munaKristu Jesu pamusoro pangu nokuda kwokudzokera kwangu kwamuri. 27 Asi fambai bedzi zvakafanira Evhangeri yaKristu; kuti kunyange ndikavuya ndikakuvonai, kunyange ndisipo, ndinzwe pamusoro penyu kuti mumire nesimba nomweya mumwe, nomoyo mumwe, muchirwira kutenda kweEvhangeri; 28 musingatyiswi pachinhu chimwe navanorwa nemi. Ndizvo zvichava chiratidzo chokuparadzwa kwavari, asi kwamuri chokuponeswa; chinhu ichi chinobva kunaMwari. 29 Nokuti nokuda kwaKristu imi makatenderwa kuti murege kutenda kwaari bedzi, asi kuti mutambudzike vo nokuda kwake; 30 imi muchirwa vo nokurwa uku kwamakavona kwandiri, kwamunonzwa kuti ndinorwa nazvino.

Copyright information for Shona