Philippians 2

Kristu mutungamiriri wedu pakuzvininipisa

1 Zvino kana kuvaraidzwa kuripo kunaKristu, kana kunyaradza kworudo, kana kuyanana kwoMweya, kana mumoyo nokunzwira tsitsi, 2zadzisai mufaro wangu, muve nokufunga kumwe, muchiva norudo rumwe, nomweya mumwe, nendangariro imwe, 3musingaiti chinhu nenharo, kana nokuzvikudza, asi mumwe nomumwe ngaati nomoyo unozvininipisa, vamwe vanomupfuvura iye pakunaka; 4mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake, asi ngaatarire zvavamwe vo. 5Ivai nomoyo uyo, wakanga uri munaKristu Jesu vo; 6iye, kunyange akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndechinhu chinofanira kubatisiswa; 7asi wakazviita usina maturo, akazvitorera chimiro chomuranda, akaitwa nomufananidzo womunhu. 8akati awanikwa anomufananidzo womunhu, akazvininipisa, akaterera kusvikira parufu, irwo rufu rwomuchinjikwa. 9Saka Mwari wakamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuvura mazita ose; 10kuti muzita raJesu mabvi ose afugame, ezviri kudenga nezviri panyika, nezviri pasi penyika, 11kuti ndimi dzose dzibvumire dziti, Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mwari, baba, arumbidzwe. 12Naizvozvo, vadikanwa vangu, sezvamakaterera nguva dzose, ndisati ndiripo, pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera; 13nokuti ndiMwari unobata mukati menyu, kuti mude vuye muite kuda kwake kwakanaka. 14Itai zvose musinganyunyuti, musinenharo; 15kuti muve vanhu vasina chavangapomerwa, navasina kusarurama, vana vaMwari vasine mhosva pakati porudzi rwakakombama, rwakatsauka, rwamunopenya pakati parwo semwenje panyika; 16makabatisisa shoko rovupenyu; kuti ndive nechandinga zvirumbidza nacho nezuva raKristu, ndizive kuti handina kumhanya pasina, kana kubata pasina. 17Kunyange ndikadururwa pamusoro pechibayiro nebasa rokutenda kwenyu, ndinofara nokufarisisa nemi mose. 18Nokuda kwaizvozvo nemi vo mufare nokufarisisa neni.

Pauro unotuma Timotio naEpafrodito

19MunaShe Jesu ndinoti ndichakurumidza kutuma Timotio kwamuri, kuti neni ndifare kana ndanzwa zvenyu. 20Nokuti handino mumwe munhu unomoyo wakaita sowake, uchava nehanya kwazvo nezvenyu. 21Nokuti vose vanozvitsvakira zvavo, zvisati zviri zvaKristu Jesu. 22Asi munoziva kutendeka kwake, kuti akabata pamwe chete neni paEvangeri, somwana unobatira baba vake. 23Zvino ndiye wandinoti ndichatuma kwamuri pakarepo, kana ndavona kuti zvangu zvakadini; 24asi ndinotenda munaShe kuti neni vo ndimene ndichakurumidza kuvuya. 25Asi ndakati ndinofanira kutuma kwamuri Epafrodito, hama yangu, nomubatsiri wangu pamabasa napakurwa, nhume yenyu nomushumiri wangu pakushaiwa kwangu; 26zvaakanga achikushuvai zvikuru imi mose, akatambudzika kwazvo, nokuti imi makanga manzwa kuti unorwara. 27Nokuti wakanga achirwara kwazvo, ari pedo nokufa; asi Mwari wakamunzwira tsitsi; asati ari iye bedzi, asi neni vo, kuti ini ndirege kuwedzerwa nhamo pamusoro penhamo. 28Naizvozvo ndakashingaira kumutuma kwamuri, kuti mumuvone, mufare zve, neni ndirege kuva nenhamo. 29Naizvozvo mumugamuchirei munaShe nomufaro wose, vuye mukudze vakadai; 30nokuti nokuda kwebasa raKristu wakanga oda kufa, akasarangarira vupenyu bwake, achida kukwanisa pamakanga musingagoni kundishumira imi.

Copyright information for Shona