Proverbs 10

Zvirevo pamusoro pezvinhu zvizhinji

1 Zvirevo zvaSoromoni. Mwanakomana, akachenjera, anofadza baba; Asi mwanakomana benzi anoshuwisa mai vake. 2fuma yakawanikwa nezvakaipa haibatsiri chinhu; Asi kururama kunorwira parufu. 3Jehovha haangatenderi mweya wowakarurama kuti unzwe nzara; Asi kupanga kwavakaipa unokusundira kure. 4Anobata noruoko rusine hanya, achava murombo; Asi ruoko rweasina usimbe runofumisa. 5Anounganidza muzhezha, ndiye mwanakomana wakachenjera; Asi anovata hope mukukohwa, mwanakomana anonyadzisa. 6Mikomborero iri pamusoro wowakarurama; Asi muromo wowakaipa unovanza kumanikidza. 7Kuyeukwa kwowakarurama kunovigira kuropafadzwa, Asi zita rowakaipa richaora. 8Ane moyo wakachenjera, achagamuchira mirairo; Asi ane miromo youpenzi achawisirwa pasi. 9Anofamba zvakarurama, anofamba zvakasimba; Asi anominamisa nzira dzake, achazikanwa. 10Anochonya neziso rake, anouyisa madambudzo; Asi ane miromo youpenzi, achawisirwa pasi. 11Muromo wowakarurama itsime roupenyu; Asi muromo wowakaipa unovanza kumanikidza. 12Mbengo dzinomutsa kukakavara; Asi rudo runofukidza kudarika kwose. 13Pamiromo yeane njere panowanikwa uchenjeri; Asi shamhu yakafanira musana woanoshaiwa njere. 14Vakachenjera vanozvichengetera zivo; Asi muromo webenzi uri pedo nokuparadzwa. 15fuma yomufumi ndiro guta rake rakasimba; Zvinoparadza varombo ndihwo urombo hwavo. 16Zvaakabatira zvinoisa wakarurama kuupenyu; Zvakawanikwa nowakaipa zvinoisa kuzvivi. 17Anoteerera kurairirwa, ari panzira youpenyu; Asi anoramba kurairwa, anotsausa vamwe. 18Anovanza kuvenga, ane miromo yenhema; Ana makuhwa, ibenzi. 19Kudarika hakungakoni pamunhu anamashoko mazhinji; Asi anodzora miromo yake, ano huchenjeri. 20Rurimi rwowakarurama rwakafanana nesirivha yakasarurwa; moyo wowakaipa haubatsiri chinhu. 21Miromo yowakarurama inosimbisa vazhinji; Asi mapenzi anofa nokushaiwa zivo. 22Kuropafadza kwaJehovha ndiko kunofumisa; Kutambura pabasa hakuwedzeri chinhu. 23Benzi rinoti kuita zvakaipa kutamba; Ndizvo zvinoitawo uchenjeri kuno ane njere. 24Zvinotyiwa nowakaipa, ndizvo zvichamuwira; Asi wakarurama achapiwa zvaanoda. 25Kana chamupupuri chapfuura, wakaipa haachipo; Asi wakarurama ane nheyo dzisingaperi. 26Sezvinoita vhininga pameno, noutsi pameso, Ndizvo zvakaita simbe kuna vanomutuma. 27Kutya Jehovha kunowedzera mazuva; Asi makore owakaipa achatapudzwa. 28Tariro yavakarurama mufaro; Asi kutarira kwavakaipa kuchaparadzwa. 29Nzira yaJehovha inhare kunowakarurama; Asi ndiko kuparadzwa kuna vanoita zvakaipa. 30Wakarurama haangatongozununguswi nokusingaperi; Asi vakaipa havangarambi vagere panyika. 31Muromo wowakarurama unobudisa uchenjeri; Asi rurimi rune nhema ruchabviswa. 32Miromo yowakarurama inoziva zvinofadza; Asi muromo wowakaipa unotaura zvine nhema.

Copyright information for Shona