Proverbs 11

Chiyero chinonyengedzera chi nonyangadza kuna Jehovha; Asi kurema kwakakwana kunomufadza. Kana kuzvikudza kuchisvika, kunyadziswa kwasvikawo; Asi uchenjeri huri kuna vanozvininipisa. Kusanyengedzera kwavakarurama kuchavatungamirira; Asi kusarurama kwavanonyengedzera kuchavaparadza. fuma haibatsiri chinhu nezuva rokutsamwa; Asi kururama kunorwira parufu. Kururama kwowakakwana kucharuramisa nzira yake; Asi wakaipa uchawiswa nezvakaipa zvake. Kururama kwavakarurama kuchavarwira; Asi vanonyengedzera vachabatwa nezvakashata zvavo. Kana munhu wakaipa achifa, zvaanotarira zvichaparadzwa; Tariro yavakashata inoparadzwa. Wakarurama anorwirwa pakutambudzika; Wakaipa anopinda pachigaro chake. Wakashata anoparadza wokwake nomuromo wake;

Asi wakarurama acharwirwa nezivo.
10 Kana vakarurama vachipfuurira mberi zvakanaka, guta rinofara kwazvo; Kana vakaipa vachiparadzwa, kunopururudzwa. 11 Nokuropafadzwa kwavakarurama guta rinokudzwa; Asi rinoputswa nemiromo yavakaipa. 12 Anoninipisa wokwake anoshaiwa uchenjeri; Asi munhu ane njere anoramba anyerere. 13 Anofamba ana makuhwa, anobudisa zvakavanda; Asi ano moyo wakatendeka, anofukidza mhaka. 14 Kana vanhu vasingatungamirirwi nouchenjeri, vanoderera; Asi pavarairiri vazhinji ndipo panoruponeso. 15 Wakazviita rubatso pamusoro pomutorwa, achaona nhamo nokuda kwazvo; Asi anovenga kuzviita rubatso, ndiye wakasimba. 16 Mukadzi muuya anokudzwa; Vakasimba vanochengeta fuma dzavo. 17 Munhu ane ngoni, anoitira mweya wake zvakanaka; Asi asina tsitsi anotambudza nyama yake. 18 Wakaipa anopiwa mubayiro wokunyengedzera; Asi anokusha kururama achawana mubayiro wazvokwadi. 19 Kururama kwazvokwadi kunoisa kuupenyu; Asi anotevera zvakaipa, anovinga rufu rwake. 20 Vane moyo yakatsauka vanonyangadza Jehovha; Asi vanofamba nenzira yakarurama vanomufadza. 21 Zvirokwazvo, wakaipa haangakoni kurohwa; Asi vana vavakarurama vacharwirwa. 22 Sezvakaita chindori chendarama mumhino dzenguruve, Ndizvo zvakaita mukadzi wakanaka kumeso asina kungwara. 23 Zvinodikanwa navakarurama zvakanaka bedzi; Asi vakaipa vanomirirwa nokutsamwa. 24 Mumwe ariko anoparadzira, achiwedzerwa; Uye ariko anonyima zvaakafanira kupa, asi zvinongomushaisa. 25 Chipavhurire achakodzwa; Uye anodiridza achadiridzwawo. 26 Unonyima zviyo, vanhu vachamutuka; Asi mikomborero ichava pamusoro woanozvitengesa. 27 Anoshingairira zvinhu zvakanaka, anotsvaka zvinofadza; Asi anotsvaka zvakashata, achasvikirwawo nazvo. 28 Anovimba nefuma yake, achawa; Asi vakarurama vachanaka seshizha nyoro. 29 Anotambudza imba yake, achagara nhaka yemhepo; Benzi richava muranda woanomoyo wakachenjera. 30 Zvibereko zvowakarurama muti womupenyu; Unobata mweya yavanhu ndiye wakachenjera. 31 Tarirai, wakarurama achapiwa mubayiro panyika; Ndoda wakaipa nomutadzi!

Copyright information for Shona