Proverbs 12

1Anoda kurairirwa, anoda zivo; Asi anovenga kurairwa ibenzi. 2Munhu akanaka achawana nyasha kuna Jehovha, Asi achapa mhosva munhu ana mano akaipa. 3Munhu haangasimbiswi nezvakaipa; Asi mudzi wowakarurama haungazununguswi. 4Mukadzi anoita zvakanaka, ikorona yomurume wake; Asi anonyadzisa, wakaita sezvakaora pamapfupa ake. 5Mifungo yowakarurama yakarurama; Asi mano avakaipa anonyengedzera. 6Mashoko avakaipa ndookuvandira ropa; Asi muromo wavakarurama uchavarwira. 7Vanhu vakaipa vanotsindikirwa, havachipo; Asi imba yavakarurama icharamba imire. 8Munhu acharumbidzwa zvakaenzana nouchenjeri hwake; Asi ane moyo akatsauka, achazvidzwa. 9Munhu anoninipiswa, ane muranda hake, Anopfuura anozvikudza, asina zvokudya. 10Akarurama ane hanya noupenyu hwechipfuwo chake; Asi tsitsi dzowakaipa ihasha. 11Anorima munda wake, achava nezvokudya zvizhinji; Asi anotevera zvisina maturo, anoshaiwa njere. 12Akaipa anopanga zvaangapamba kuna vakashata; Asi mudzi wavakaipa unobereka zvibereko. 13Pakudarika kwemiromo panomusungo wavakaipa; Asi akarurama achabuda panhamo 14Munhu achagutiswa nezvakanaka zvinobva pazvibereko zvomuromo wake; Uye munhu achadzoserwa zvaakaita namaoko ake. 15Nzira yebenzi yakanaka pakuona kwake; Asi akachenjera anoteerera kana achirairwa. 16Kutsamwa kwebenzi kunozikanwa pakarepo; Asi akachenjera anovanza kunyadziswa kwake 17munhu anoreva zvokwadi anoparidza zvakarurama; Asi chapupu chenhema chinoparidza kunyengedzera. 18Mumwe ariko anotaura nokusarangarira zvinobaya somunondo; Asi rurimi rwowakachenjera runoporesa. 19Muromo wezvokwadi uchasimbiswa nokusingaperi; Asi rurimi rune nhema runongogara chinguva chiduku. 20Kunyengedzera kuri mumoyo yavanofunga mano akaipa, Asi vanorairira zvorugare vanomufaro. 21Akarurama haangatongowirwi nechakaipa; Asi vakaipa vachazadzwa nezvakashata. 22Miromo, ine nhema, inonyangadza Jehovha; Asi vanoita nokutendeka vanomufadza. 23Munhu akachenjera anovanza zivo; Asi moyo yamapenzi inoparidza upenzi. 24Ruoko rwavasine usimbe ruchabata ushe; Asi vane usimbe vachabatiswa chibharo. 25Kutambudzika pamoyo womunhu kunouremedza; Asi shoko nyoro rinoufadza. 26Akarurama anoperekedza wokwake zvakanaka; Asi nzira yowakaipa inovarashisa. 27Simbe haibati mhuka yayamutsa, Asi kusava neusimbe ifuma yomunhu. 28Panzira yakarurama ndipo panoupenyu; Kwainoenda hakuna rufu.

Copyright information for Shona