Proverbs 12

Anoda kurairirwa, anoda zivo; Asi anovenga kurairwa ibenzi. Munhu akanaka achawana nyasha kuna Jehovha, Asi achapa mhosva munhu ana mano akaipa. Munhu haangasimbiswi nezvakaipa; Asi mudzi wowakarurama haungazununguswi. Mukadzi anoita zvakanaka, ikorona yomurume wake; Asi anonyadzisa, wakaita sezvakaora pamapfupa ake. Mifungo yowakarurama yakarurama; Asi mano avakaipa anonyengedzera. Mashoko avakaipa ndookuvandira ropa; Asi muromo wavakarurama uchavarwira. Vanhu vakaipa vanotsindikirwa, havachipo; Asi imba yavakarurama icharamba imire. Munhu acharumbidzwa zvakaenzana nouchenjeri hwake; Asi ane moyo akatsauka, achazvidzwa. Munhu anoninipiswa, ane muranda hake, Anopfuura anozvikudza, asina zvokudya. 10 Akarurama ane hanya noupenyu hwechipfuwo chake; Asi tsitsi dzowakaipa ihasha. 11 Anorima munda wake, achava nezvokudya zvizhinji; Asi anotevera zvisina maturo, anoshaiwa njere. 12 Akaipa anopanga zvaangapamba kuna vakashata; Asi mudzi wavakaipa unobereka zvibereko. 13 Pakudarika kwemiromo panomusungo wavakaipa; Asi akarurama achabuda panhamo 14 Munhu achagutiswa nezvakanaka zvinobva pazvibereko zvomuromo wake; Uye munhu achadzoserwa zvaakaita namaoko ake. 15 Nzira yebenzi yakanaka pakuona kwake; Asi akachenjera anoteerera kana achirairwa. 16 Kutsamwa kwebenzi kunozikanwa pakarepo; Asi akachenjera anovanza kunyadziswa kwake 17 munhu anoreva zvokwadi anoparidza zvakarurama; Asi chapupu chenhema chinoparidza kunyengedzera. 18 Mumwe ariko anotaura nokusarangarira zvinobaya somunondo; Asi rurimi rwowakachenjera runoporesa. 19 Muromo wezvokwadi uchasimbiswa nokusingaperi; Asi rurimi rune nhema runongogara chinguva chiduku. 20 Kunyengedzera kuri mumoyo yavanofunga mano akaipa, Asi vanorairira zvorugare vanomufaro. 21 Akarurama haangatongowirwi nechakaipa; Asi vakaipa vachazadzwa nezvakashata. 22 Miromo, ine nhema, inonyangadza Jehovha; Asi vanoita nokutendeka vanomufadza. 23 Munhu akachenjera anovanza zivo; Asi moyo yamapenzi inoparidza upenzi. 24 Ruoko rwavasine usimbe ruchabata ushe; Asi vane usimbe vachabatiswa chibharo. 25 Kutambudzika pamoyo womunhu kunouremedza; Asi shoko nyoro rinoufadza. 26 Akarurama anoperekedza wokwake zvakanaka; Asi nzira yowakaipa inovarashisa. 27 Simbe haibati mhuka yayamutsa, Asi kusava neusimbe ifuma yomunhu. 28 Panzira yakarurama ndipo panoupenyu; Kwainoenda hakuna rufu.

Copyright information for Shona