Proverbs 13

1Mwanakomana akachenjera anoteerera kuraira kwababa vake; Asi mudadiri haanzwi kana achitukwa. 2Munhu achadya zvakanaka zvinobva pazvibereko zvomuromo wake; Asi vanoita nokunyengedzera vanofarira kumanikidza. 3Anorindira muromo wake, anochengeta hupenyu hwake; Asi anoshamisa miromo yake, achaparadzwa. 4Mweya wesimbe unopanga, asi unoshaiwa; Asi mweya yavasina usimbe ichakodzwa. 5Akarurama anovenga nhema; Asi akaipa, anonyangadza, achanyadziswa. 6Kururama kunochengeta akarurama pakufamba kwake; Asi kuipa kunowisira mutadzi pasi. 7Mumwe ariko anozviti ndiri mufumi, kunyange asina chinhu; Mumwe ariko unozviti ndiri murombo, asi ane fuma zhinji. 8Rudzikunuro rwoupenyu hwomunhu ifuma yake; Asi murombo haanzwi kutyityidzira. 9Chiedza chavakarurama chinopenya kwazvo; asi mwenje wavakaipa uchadzimwa. 10Kuzvikudza kunongouyisa kukakavara; Asi uchenjeri huri kuna vanotenda kurairirwa. 11fuma, yakawanikwa nokukurumidza, ichatapudzwa; Asi anounganidza noruoko, zvichawedzerwa kwaari. 12Tariro kana ichinonoka, inoodza moyo; Asi kana chapangwa chosvika, ndiwo muti woupenyu. 13Anozvidza Shoko, asungwa naro; Asi anotya murayiro, achapiwa mubayiro. 14Kudzidzisa kwowakachenjera itsime roupenyu; Kuti munhu apukunyuke pamisungo yorufu. 15Njere dzakanaka dzinouyisa kufarirwa navanhu; Asi nzira yavatadzi ihukutu. 16Mumwe nomumwe, akangwara, anoita nokuziva, Asi benzi rinokusha upenzi hwarwo. 17Nhume yakaipa inowira munjodzi; Asi munyai anotendwa anoporesa. 18Urombo nokunyadziswa ndiwo mubayiro woanoramba kurairirwa; Asi anoteerera kurairwa achakudzwa. 19Kana zvinodikanwa zvaitwa, zvinozipa pamweya; Asi mapenzi anonyangadzwa kana achisiyana nezvakashata. 20Fambidzana navakachenjera, ugova wakachenjerawo; Asi shamwari yamapenzi inoshatiswa. 21Zvakaipa zvichatevera vatadzi; Asi vakarurama vacharipirwa nezvakanaka. 22Munhu, akanaka, achasiyira vana vavana vake nhaka; Asi fuma yomutadzi inochengeterwa akarurama. 23Munda womurombo ane zvokudya zvizhinji; Asi mumwe ariko anoparadzwa nokuda kwokusarurama. 24Anorega shamhu anovenga mwanakomana wake; Asi anomuda, anomuranga zvakanaka. 25Akarurama anodya kusvikira agutisa mweya wake; Asi dumbu rowakaipa richashaiwa.

Copyright information for Shona