Proverbs 14

1Mukadzi mumwe nomumwe akachenjera anovaka imba yake; Asi benzi rinoiputsa namaoko aro. 2Anofamba nokururama kwake, anotya Jehovha; Asi wakatsauka panzira dzake, anomudzidza. 3Mumuromo webenzi mune shamhu yamanyawi; Asi miromo yavakachenjera inovachengeta. 4Kana pasina nzombe, chidyiro hachine chiro; Asi zvibereko zvizhinji zvinouya nesimba renzombe. 5Chapupu, chakatendeka, hachirevi nhema; Asi chapupu chenhema chinobudisa mashoko enhema. 6Mudadi anotsvaka uchenjeri, asi hahupo; Asi zivo haitani kuwanikwa navane njere. 7Ibva pamberi pebenzi, Nokuti haungawani miromo yezivo kwaari. 8Uchenjeri hwomunhu akangwara ndiko kunzwisisa nzira yake; Asi hupenzi hwamapenzi hunonyengedzera. 9Chibayiro chezvivi chamapenzi chinodadira; Asi pakati pavakarurama panokufarirana. 10moyo mumwe nomumwe unoziva kutambudzika kwawo; Mweni haangagoverani nomufaro wawo. 11Imba yowakaipa ichaparadzwa; Asi tende rowakarurama richafara zvakanaka. 12Munhu anoona nzira achiti yakarurama; Asi kuguma kwayo inzira dzorufu. 13Kunyange munhu angaseka hake, moyo ungava neshungu; Kuguma kwomufaro ndiko kuchema. 14Ano moyo, anodzokera shure, achagutiswa nenzira dzake; Asi munhu akanaka achagutiswa nezvinobva maari. 15Asina mano anotenda mashoko ose; Asi akangwara anongwarira mafambiro ake. 16Akachenjera anotya zvakashata, achizvinzvenga; Asi benzi rinamanyawi, richizvitenda. 17Anokurumidza kutsamwa, achaita noupenzi; Uye munhu, anofunga mano akaipa, achavengwa. 18Vasina mano vanogara nhaka yohupenzi; Asi vakangwara vachadzikwa korona yezivo. 19Vakashata vanogwadama pamberi pavakanaka; Navakaipa pamasuo avakarurama. 20Murombo anovengwa kunyange nowokwake; Asi shamwari dzavafumi izhinji. 21Anoshora wokwake, anotadza; Asi ane tsitsi navarombo, ane mufaro. 22Ko vanofunga zvakaipa havarashiki here? Asi nyasha nezvokwadi ndezvavanofunga zvakanaka 23Kubata kwose kune batsiro; Asi kungotaura nemiromo kunobereka kushaiwa. 24Korona yavakachenjera ifuma yavo; Asi upenzi hwamapenzi upenzi zvahwo 25Chapupu chakatendeka chinoponesa mweya yavanhu; Asi anoreva nhema anonyengedzera. 26Pakutya Jehovha pane simbiso kwazvo Vana vowakadai vachava noutiziro. 27Kutya Jehovha itsime roupenyu; Kuti munhu apukunyuke pamisungo yorufu. 28Ukuru hwamambo hunoonekwa pakuwanda kwavanhu; Asi kuparadzwa kwashe kuri pakushaiwa vanhu. 29Ano moyo murefu ane njere kwazvo; Asi anokurumidza kutsamwa anowedzera upenzi. 30moyo wakagadzikana ndihwo upenyu hwomuviri; Asi godo rinoodza mapfupa. 31Anomanikidza murombo, anozvidza Muiti wake; Asi ane tsitsi nomushaiwi, anomukudza. 32Akaipa anowiswa pasi mukutadza kwake; Asi akarurama ane tariro pakufa kwake. 33Uchenjeri hunogara pamoyo weane njere; Asi zviri mukati mamapenzi zvinozikanwa. 34Kururama kunokurisa rudzi; Asi zvivi zvinonyadzisa kurudzi rupi norupi. 35Mambo anofarira muranda, anoita nokuchenjera; Asi anonyadzisa achatsamwirwa naye.

Copyright information for Shona