Proverbs 16

1Kurangarira kwomoyo ndo­kwomunhu; Asi mhinduro yorurimi inobva kuna Jehovha. 2Nzira dzose dzomunhu anoti dzakanaka pakuona kwake; Asi Jehovha anoyera zvinangwa. 3Isa mabasa ako ose kuna Jehovha, Zvawakarangarira zvigoitika. 4Jehovha akaitira chinhu chimwe ,nechimwe basa racho; Zvirokwazvo kunyange nowakaipa wakaitirwa zuva rakaipa 5mumwe nomumwe unomoyo unozvikudza, anonyangadza Jehovha Zvirokwazvo, haangakoni kurohwa. 6Zvakaipa zvinodzikunurwa nenyasha nezvokwadi; Nokutya Jehovha vanhu vanobva pane zvakashata. 7Kana nzira dzomunhu dzichifadza Jehovha, Anomuyananisira kunyange namapfumo ake. 8Zviri nani kuva nezvishoma nokururama, Pakuva nefuma zhinji nokusarurama. 9moyo womunhu anozvifungira nzira yake; Asi Jehovha anorairira kufamba kwake. 10Miromo yamambo inotema zvirevo zvazvokwadi; Muromo wake haungaposhi pakutonga. 11Chiyero nechienzaniso, chisinganyengeri, chinobva kuna Jehovha; Zviidzo zvose zvehombodo ibasa rake. 12Zvinonyangadza kana madzimambo achiita zvakaipa; Nokuti chigaro choushe chinosimbiswa nokururama. 13Madzimambo anofadzwa nemiromo yakarurama; Anotaura zvinhu zvakarurama anodikanwa naye. 14Kutsamwa kwamambo kwakaita senhume dzorufu; Asi munhu akachenjera anokunyaradza. 15Upenyu huri pakubwinya kwechiso chamambo; Kana achifarira munhu zvakaita segore remvura yokupedzisira. 16Kuwana uchenjeri kunokunda sei kuwana ndarama; zviri nani kutsaura kuwana njere pakuwana sirivha. 17Mugwagwa, wakapfumba, wavakarurama ndiko kubva pane zvakaipa; anochenjerera nzira yake anochengeta mweya wake. 18Kuzvikudza kunotangira kuparadzwa; Uye mweya wamanyawi unotangira kuwa. 19Zviri nani kuva nomweya unozvininipisa pakati pavarombo pakugovana zvakapambwa navanozvikudza. 20Anoteerera shoko,achawana zvakanaka Anovimba naJehovha,anomufaro. 21Anomoyo wakachenjera achanzi akangwara;Uye miromo inotapira inowedzera dzidzo 22Njere itsime roupenyu kuna vanadzo;Asi kuraira kwamapenzi hupenzi 23Moyo wowakachenjera unodzidzisa muromo wake Uchawedzera dzidzo pamiromo yake 24Mashoko, anofadza, akaita somusvi wouchi,Zvinotapira kumweya zvichiporesa mapfupa. 25Munhu anoona nzira achiti yakarurama, asi kuguma kwayo inzira dzorufu. 26Nzara yomubati inomubatira;nokuti muromo wake unomukurudzira. 27Munhu asina maturo; anofungira vamwe zvakaipa; Pamiromo yake panomoto unopisa. 28Munhu akatsauka anokusha kukakavara; Mucheri anoparadzanisa shamwari dzinodanana. 29Munhu anomanikidza,anonyengedzera wokwake,Achimutungamirira panzira isina kunaka. 30Munhu anotsinzina meso ake,Anozviita kuti afunge zvakatsauka ,Anorumana miromo yake anoita zvakashata. 31Vhudzi rachena ikorona yakaisvnaka,Inowanikwa panzira yokururama. 32Anomoyo murefu anopfuura ane simba; Anodzora mweya wako, anopfuura anotapa musha. 33Mijenya inokandirwa panguvo dzechifuva;Asi zvirevo zvose zvinotemwa nayo zvinobva kuna Jehovha.

Copyright information for Shona