Proverbs 18

Anozviparadzanisa navamwe, anongotsvaka kuda kwake, Anorwa nohuchenjeri hwose kwahwo. Benzi harifariri kunzwisisa, Asi kuti moyo waro ufukurwe. Kana akaipa achisvika, kuzvidza kwasvikawo; Pamwechete nezvinonyadzisa, kushora kunouyawo. Mashoko omuromo womunhu akaita semvura yakadzika; Sorukova runoyerera, setsime rouchenjeri. Kutsaura akaipa hazvina kunaka; Kana kuramba akarurama pakutonga. Miromo yebenzi inouyisa kukakavara; Muromo waro unodana kurohwa. Muromo webenzi ndiko kuparadzwa kwaro; Miromo yaro musungo womweya waro. Mashoko omucheri akaita sezvimedu zvinozipa, Zvinoburukira mukati-kati momuviri. Naiye ane usimbe pakubata kwake, Munun’una womuparadzi. 10 Zita raJehovha inhare yakasimba; Wakarurama anovangiramo ndokuchengetwa. 11 fuma yomufumi ndiwo musha wake wakasimba, Uye sorusvingo rurefu pakufunga kwake. 12 moyo womunhu anozvikudza kuparadzwa kusati kwasvika; Kuzvininipisa kunotangira kukudzwa. 13 Anopindura asati anzwa, Zvichava kwaari upenzi nokunyadziswa. 14 Mweya womunhu unomusimbisa pakurwara kwake; Asi mweya wakaputsika ungamutswa nani? 15 moyo wowakachenjera unowana zivo; Nzeve yowakachenjera inotsvaka zivo. 16 Chipo chomunhu chinomuwanira nzvimbo, Chinomuisa pamberi pavakuru. 17 Anotanga kutambirwa mhaka yake anenge akarurama , Asi wokwake anosvika womuferefeta. 18 Mijenya inogumisa kukakavara; Inotema chirevo pakati pavane simba. 19 Hama yatadzirwa inopfuura guta rakasimba; Kukakavara kwakafanana nezvipfigiso zveimba yamambo. 20 Dumbu romunhu rinogutiswa nezvibereko zvomuromo wake; Achagutiswa nezvakawanda zvemiromo yake. 21 Rurimi rune simba pamusoro porufu noupenyu; Vanoruda vachadya zvibereko zvarwo. 22 Awana mukadzi awana chinhu chakanaka, Avigirwa nyasha naJehovha. 23 Murombo anokumbira achinyengetera; Asi mufumi anopindura nehasha. 24 Munhu ane shamwari zhinji anoparadzwa; Asi shamwari iriko inonamatira kupfuura hama.

Copyright information for Shona