Proverbs 18

1Anozviparadzanisa navamwe, anongotsvaka kuda kwake, Anorwa nohuchenjeri hwose kwahwo. 2Benzi harifariri kunzwisisa, Asi kuti moyo waro ufukurwe. 3Kana akaipa achisvika, kuzvidza kwasvikawo; Pamwechete nezvinonyadzisa, kushora kunouyawo. 4Mashoko omuromo womunhu akaita semvura yakadzika; Sorukova runoyerera, setsime rouchenjeri. 5Kutsaura akaipa hazvina kunaka; Kana kuramba akarurama pakutonga. 6Miromo yebenzi inouyisa kukakavara; Muromo waro unodana kurohwa. 7Muromo webenzi ndiko kuparadzwa kwaro; Miromo yaro musungo womweya waro. 8Mashoko omucheri akaita sezvimedu zvinozipa, Zvinoburukira mukati-kati momuviri. 9Naiye ane usimbe pakubata kwake, Munun’una womuparadzi. 10Zita raJehovha inhare yakasimba; Wakarurama anovangiramo ndokuchengetwa. 11fuma yomufumi ndiwo musha wake wakasimba, Uye sorusvingo rurefu pakufunga kwake. 12moyo womunhu anozvikudza kuparadzwa kusati kwasvika; Kuzvininipisa kunotangira kukudzwa. 13Anopindura asati anzwa, Zvichava kwaari upenzi nokunyadziswa. 14Mweya womunhu unomusimbisa pakurwara kwake; Asi mweya wakaputsika ungamutswa nani? 15moyo wowakachenjera unowana zivo; Nzeve yowakachenjera inotsvaka zivo. 16Chipo chomunhu chinomuwanira nzvimbo, Chinomuisa pamberi pavakuru. 17Anotanga kutambirwa mhaka yake anenge akarurama , Asi wokwake anosvika womuferefeta. 18Mijenya inogumisa kukakavara; Inotema chirevo pakati pavane simba. 19Hama yatadzirwa inopfuura guta rakasimba; Kukakavara kwakafanana nezvipfigiso zveimba yamambo. 20Dumbu romunhu rinogutiswa nezvibereko zvomuromo wake; Achagutiswa nezvakawanda zvemiromo yake. 21Rurimi rune simba pamusoro porufu noupenyu; Vanoruda vachadya zvibereko zvarwo. 22Awana mukadzi awana chinhu chakanaka, Avigirwa nyasha naJehovha. 23Murombo anokumbira achinyengetera; Asi mufumi anopindura nehasha. 24Munhu ane shamwari zhinji anoparadzwa; Asi shamwari iriko inonamatira kupfuura hama.

Copyright information for Shona