Proverbs 19

1Murombo, anofamba muzvokwadi yake, Anopfuura ane miromo isakarurama, iri benzi. 2Uye, kushingaira kusine zivo hakuna kunaka; Anokurumidza namakumbo ake anorasha nzira. 3Upenzi hwomunhu hunokanganisa nzira yake; moyo wake unotsamwira Jehovha. 4fuma inouyisa shamwari zhinji; Asi murombo anosiyiwa neshamwari yake. 5Chapupu chenhema hachingakoni kurohwa; Anoreva nhema haangapukunyuki. 6Vazhinji vachatsvaka nyasha yomunhu anopavhurira; Munhu mumwe nomumwe ishamwari yoanopa zvipo. 7Hama dzose dzomurombo dzinomuvenga; Zvikuru shamwari dzake dzinoparadzana naye! Anovatevera namashoko, asi vaenda! 8Anowana huchenjeri, anoda hupenyu hwake; Anochengeta njere, achawana zvakanaka. 9Chapupu chenhema hachingakoni kurohwa; Anoreva nhema achaparadzwa. 10Kugara pakati pezvakanaka hazvifaniri benzi; Ndoda sei kuti muranda ave ishe wamachinda. 11Kungwara kwomunhu kunodzora kutsamwa kwake; Kukudzwa kwake ndiko kukanganwira kudarika kwomumwe. 12Kutsamwa kwamambo kwakafanana nokuomba kweshumba; Asi nyasha dzake dzakaita sedova riri pauswa. 13Mwanakomana benzi inhamo yababa vake; Uye kukakavara kwomukadzi kudonha kusingaperi kwemvura. 14Dzimba nefuma inhaka inobva kuna madzibaba; Asi mukadzi akangwara anobva kuna Jehovha. 15Usimbe hunowisira munhu pahope huru; Munhu asingabati achafa nenzara. 16Anochengeta murayiro, anochengeta upenyu hwake; Asi asina hanya nenzira dzake achafa. 17Anonzwira varombo tsitsi, anoposana naJehovha; Achamuripira basa rake rakanaka. 18Ranga mwanakomana wako, nokuti tariro ichipo; Usatsvaka kumuuraya. 19Munhu ane hasha zvikuru acharohwa; Nokuti kana uchimurwira, unongozvinyanyisa. 20Teerera kana uchirairirwa, unzwe kana uchidzidziswa, Kuti pashure ugova wakachenjera. 21Mumoyo womunhu mune ndangariro zhinji; Asi kurairira kwaJehovha ndiko kuchamira. 22Munhu anodikanwa nokuda kwounyoro hwake; Murombo urinani pamurevi wenhema. 23Kutya Jehovha kunoisa kuupenyu; Unako, uchavata zvakanaka, Haangavingiwi nezvakaipa. 24Simbe inopinza ruoko rwayo mundiro, isingadi kutongorudzosera kumuromo wayozve.. 25Rova mudadi, ipapo asina mano achazvingwarira; Raira ane njere, ipapo achanzwisisa zivo. 26Anoitira baba vake simba, nokudzinga mai vake, Mwanakomana unonyadzisa nokuita zvinonyadza. 27Mwanakomana wangu, rega kuteerera kana uchidzidziswa, Kana uchida hako kutsauka pamashoko ezivo. 28Chapupu chisina maturo chinodada nokururama; Muromo wavakaipa unomedza zvakaipa. 29Kutongwa kwakagadzirirwa vadadi; Neshamhu misana yamapenzi.

Copyright information for Shona