Proverbs 2

Kunaka kwouchenjeri

Mwanakomana wangu, kana ukagamuchira mashoko angu, Nokuchengeta mirairo yangu kwauri; Kuti urerekere nzeve yako iteerere uchenjeri, Nokurwadza moyo wako, kuti unzwisise; Kana ukachemera kunzwisisa, Ukadanidzira nenzwi rako kuti uwane njere; Zvirokwazvo kana ukahutsvaka sesirivha, Ukahutsvakisisa sefuma yakavanzwa; Ipapo uchanzwisisa kutya Jehovha, Nokuwana zivo yaMwari. Nokuti Jehovha ndiye anopa uchenjeri; Mumuromo make munobuda zivo nenjere, Unovigira vakarurama uchenjeri chaihwo; Ndiye nhovo yavanofamba muzvokwadi; Nokuti anorinda makwara okururamisa, Nokuchengeta nzira yavatsvene vake. Ipapo uchanzwisisa kururama nokururamisa, Nokutendeka, idzo nzira dzose dzakanaka. 10 Nokuti uchenjeri huchapinda mumoyo mako, Zivo ichafadza mweya wako; 11 Kungwara kuchakurindira, Njere dzichakuchengeta; 12 Zvikurwire panzira yezvakaipa, Napavanhu vanotaura zvisakarurama; 13 Vanorasha makwara okururama, Kuti vafambe nenzira dzerima; 14 Vanofarira kuita zvakaipa, Vanofadzwa nokunyengera kwezvakaipa. 15 Vane nzira dzakaminama, Vanotsauka pamakwara avo; 16 Kuti zvikurwire kumukadzi wokumwe, Kumukadzi mutorwa, anobata kumeso namashoko ake. 17 Iye, anorasha shamwari yohumhandara hwake, Achikanganwa sungano yaMwari wake. 18 Nokuti imba yake inonyura kurufu, Nenzira dzake kuvakafa; 19 Hakuna anopinda kwaari anozodzokazve; Havasviki panzira dzoupenyu; 20 Kuti ufambe nenzira yavakanaka, Uchengete makwara avakarurama. 21 Nokuti vakarurama vachagara panyika, Vakakwana vachafambirapo. 22 Asi vakaipa vachaparadzwa panyika; Vanoita nokunyengedzera vachadzurwapo.

Copyright information for Shona