Proverbs 23

1Kana ukagara pakudya chete nomubati, Cherekedza zvakanaka zviri pamberi pako; 2Uzvigure huro dzako, Kana uri munhu wamadyo 3Usapanga zvinozipa zvake, Nokuti zvokudya izvo zvinonyengedzera. 4Usazvinetsa kuwana fuma; Rega huchenjeri hwako. 5Unoda kuzvitarira nameso ako? Zvaenda! Nokuti zvirokwazvo fuma inozviitira mapapiro, Segondo rinobhururukira kudenga 6Usadya zvokudya zvomunhu anoruchiva; Kana kupanga zvinozipa zvake. 7Nokuti sezvaanofunga mumoyo make, ndozvaakaita; Anoti kwauri, "Chidya, chinwa;" , Asi moyo wake haune hanya newe. 8Musuva wawadya, uchaurutsazve, Ukarashikirwa namashoko ako akanaka. 9Usataura paunonzwikwa nebenzi; Nokuti richazvidza uchenjeri hwamashoko ako. 10Usabvisa muganho wekare; Uye usapinda paminda yenherera; 11Nokuti Mudzikunuri wavo ane simba; Iye uchavarwira pamhaka dzavo newe. 12moyo wako ushingaire kudzidziswa, Nenzeve dzako kunzwa mashoko ezivo. 13Usarega kuranga mwana; Nokuti kunyange ukamurova neshamhu, haangafi. 14Umurove neshamhu, Ugorwira mweya wake paSheori. 15Mwanakomana wangu, kana moyo wako wochenjera, Nomoyo wangu uchafarawo. 16Zvirokwazvo, itsvo dzangu dzichafarisisa, Kana miromo yako ichitaura zvinhu zvakarurama. 17moyo wako ngaurege kugodora vatadzi; Asi utye Jehovha mazuva ose. 18Nokuti zvirokwazvo mubayiro uripo; Chawakatarira hachingaparadzwi. 19Inzwa, iwe mwanakomana wangu, uchenjere, Ururamise moyo wako munzira. 20Usava pakati pavanokarira waini, Pakati pavanokarira nyama. 21Nokuti munwi neane madyo vachava varombo; Hope dzichapfekedza munhu mamvemve. 22Teerera baba vako vakakubereka; Usazvidza mai vako kana vachembera. 23Tenga zvokwadi, urege kuzoitengesazve; Uye tenga uchenjeri nedzidzo nenjere. 24Baba vovakarurama vachafara kwazvo; Uye akabereka mwana akachenjera, achafadzwa naye. 25Baba vako namai vako ngavafare, Mai vakakubereka ngavafare kwazvo. 26Mwanakomana wangu, ndipe moyo wako; Meso ako ngaafarire nzira dzangu. 27Nokuti chifeve igoronga rakadzika; Nomukadzi wokumwe gomba rakamanikana. 28Zvirokwazvo anovandira segororo; Anowedzera vanyengedzeri pakati pavanhu. 29Ndiani anoti, "Haiwa!" Ndiani, anoti, "Maiwe! Ndiani anokukakavara? Ndiani anokuchema? Ndiani anemavanga pasina mhaka? Ndiani ane meso akatsvuka?" 30Ndivo vanogarisa pawaini; Ivo vanondotsvaka waini yavhenganiswa. 31Usatarira waini kana yakatsvuka, Kana ichivaima mumukombe, Kana ichitapira pakunwiwa. 32Pakupedzisira inoruma senyoka, Inobaya semvumbi. 33Meso ako achaona zvisingazikanwi, moyo wako uchabudisa zvisakarurama. 34Zvirokwazvo uchava somunhu avete pasi mukati megungwa, Kana soavete pamusoro pedanda rechikepe. 35Uchati, "Vakandirova, asi handina kurwadziwa, Vakandirova, asi handina kuzvinzwa; Ndichapepuka rinhiko? Ipapo ndichandoitsvakazve.

Copyright information for Shona