Proverbs 24

Usagodora vanhu vakaipa; Usashuva kuva pakati pavo. Nokuti moyo yavo inorangarira kuparadza; Nemiromo yavo inotaura zvakashata. Imba inovakwa nouchenjeri; Inosimbiswa nenjere. Nezivo dzimba dzomukati dzinozadzwa Nefuma yose inokosha inofadza. Munhu akachenjera ane simba; Zvirokwazvo, munhu wezivo anowedzera simba Nokuti anofanira kurwa pfumo amborairirwa nouchenjeri; Asi kuna varairiri vazhinji ndiko kune ruponeso. Uchenjeri hahusvikirwi nebenzi; Harishamisi muromo waro padare. Anorangarira kuita zvakaipa, Achanzi navanhu mwene wezvakashata. Mufungo woupenzi zvivi; Mudadi anonyangadza vanhu. 10 Kana ukapera simba nezuva rokutambudzika, Simba rako ishoma. 11 Rwira vanoiswa kurufu; Novourawa usarega kuvadzosa. 12 Kana ukati, "Tarirai, hatina kuzviziva; " Ko iye anoidza moyo, haazvioni here? Naiye anochengeta mweya wako, haazvizivi here? Ko iye haangapi mumwe nomumwe zvakaenzana nebasa rake here? 13 Mwanakomana wangu, idya uchi, nokuti hwakanaka; Nomusvi unozipa pamukanwa wako. 14 Uchaona kuti ndizvo zvichaita uchenjeri kumweya wako; Kana wahuwana, mubayiro uchavapo, Nezvawakatarira hazvingaparadzwi. 15 Iwe munhu akaipa, usavandira panogara wakarurama; Usaparadza paanozorora. 16 Nokuti munhu akarurama angawa kanomwe, achisimukazve; Asi vakaipa vanowisirwa pasi nenjodzi. 17 Usafarisisa kana muvengi wako achiwa; Kana achiwisirwa pasi, moyo wako ngaurege kufara. 18 Kuti Jehovha arege kuzviona, zvisamufadza, Akazodzora kutsamwa kwake kwaari. 19 Usatsamwa nokuda kwavaiti vezvakaipa; Uye usagodora vakaipa. 20 Nokuti munhu akaipa haana mubayiro; Mwenje wakaipa uchadzimwa. 21 Mwanakomana wangu, itya Jehovha namambo; Usafambidzana navanongosishanduka. 22 Nokuti nhamo yavo ichamuka pakarepo; Nokuguma kwamakore avo, ndiani achazviziva? 23 Zvirevo izviwo zvakabva kuna vakachenjera, Kutsaura vanhu pakutonga hazvina kunaka 24 Anoti kune wakaipa, "Akarurama," Vanhu vachamutuka, nendudzi dzichamusema. 25 Asi vanomuraira, vachaitirwa zvakanaka; ropafadzo yakanaka ichauya pamusoro pavo. 26 Anopindura namashoko akarurama, anotsvoda nemiromo. 27 Gadzira basa rako kunze, Uzvigadzirire iro pamunda; Pashure ugovaka imba yako. 28 Usava chapupu chinopomera wokwako asina mhosva; Usanyengedzera nemiromo yako. 29 Usati, "Sezvaakandiitira, ndizvo zvandichamuitirawo; Ndicharipira munhu sezvaakaita iye." 30 Ndakapfuura napamunda wesimbe, Napamunda wemizambiringa womunhu anoshaiwa njere; 31 Tarirai, akanga angomera minzwa chete; Munda wose wakanga wakafukidzwa norukato, Norusvingo rwawo rwamabwe rwakanga rwakoromoka. 32 Ipapo ndakacherekedza, ndikanatsofunga; Ndakaona, ndikadzidziswa. 33 Kumbovata zvishomanene, kumbotsumwaira zvishomanene, Kumbofungatira maoko zvishomanene, ndizorore; 34 Saizvozvo urombo hwako huchasvika segororo, Nokushaiwa kwako somunhu akashonga nhumbi dzokurwa.

Copyright information for Shona