Proverbs 27

1Usazvirumbidza pamusoro pe­zuva ramangwana; Nokuti hauzivi chaungavigirwa nezuva rimwe. 2Mumwe ngaakurumbidze, urege kuva muromo wako; Ngaave mweni, irege kuva miromo yako. 3Ibwe rinorema, uye jecha rinorema; Asi kutsamwa kwebenzi kunokurira zvose nokurema. 4Hasha dzinokuvadza, uye kutsamwa kunokukura; Asi ndiani angamira pamberi pegodo. 5Kurairwa pachena kunopfuura Rudo rwakavanzwa. 6Mavanga anotemwa neshamwari angatendwa, Asi kutsoda kwomuvengi kunonyengedza. 7Mweya wakaguta unotsika pasi musvi wouchi; Asi mweya une nzara unoti zvose zvinozipa kunyange zvichivava. 8Seshiri inoburuka ichienda kure nedendere rayo, Ndizvo zvakaita munhu anofamba-famba kure napaanogara. 9Mafuta nezvinonhuwira zvinofadza moyo; Ndizvo zvinoitawo kunaka kwoushamwari hwomunhu kunobva pakuyanana kwemweya. 10Usasiya shamwari yako neshamwari yababa vako; Usaenda kumba kwomunun’una wako nezuva renhamo yako; Wokwako, ari pedo, anopfuura munun’una uri kure, 11Mwanakomana wangu, iva wakachenjera, ufadze moyo wangu; Kuti ndigone kupindura anondishora. 12Munhu akangwara anoona zvakaipa, ndokuvanda; Asi vasina mano vanopfuura havo, ndokuwira munjodzi. 13Munhu anozviita rubatso kumutorwa, umutorere nguvo yake; Umuite rubatso iye akazviita rubatso kumukadzi wokumwe. 14Anoropafadza shamwari yake nenzwi guru, achifumira mangwanani, Achanzi wakatukwa pamusoro pazvo. 15Kudonha kusingaperi pazuva remvura zhinji Nomukadzi anokakavara, zvakafanana. 16Anoda kumudzivisa, anodzidzisa mhepo; Ruoko rwake rworudyi rwakabata mafuta. 17Simbi inorodza simbi; Saizvozvo munhu anorodza chiso cheshamwari yake. 18Ani naani anochengeta muonde, achadya zvibereko zvawo; Anochengeta tenzi wake, achakudzwa. 19Chiso sezvachinotarisana nechiso mumvura, Saizvozvo moyo womunhu unotarisana nomunhu. 20Sheori neAbhadhoni hazvitongoguti; Nameso omunhu haaguti. 21Hari yokunyausa ndeyesirivha, nevira nderendarama; Saizvozvo munhu anozikanwa nezvaanofarira. 22Kunyange ukatswa benzi muduri nomutsi pakati pezviyo zvinotsiwa, Hupenzi hwaro hahungabvi kwariri. 23Shingaira uzive kuti makwai ako akadini; Uchengete zvakanaka mapoka ako. 24Nokuti fuma haigari nokusingaperi; Ko korona inogara kusvikira kumarudzi ose here? 25Uswa hunoenda bumhudza ndokubuda, Nemiriwo yamakomo inovunganidzwa. 26Makwayana anokuvigira zvokufuka zvako, Uye mbudzi ndiwo mutengo weminda. 27Mukaka wembudzi ucharingana zvokudya zvako, nezvokudya zveimba yako, Nokuraramisa varandasikana vako.

Copyright information for Shona