Proverbs 3

Munhu ngaatye Jehovha, avimbe naye, amuteerere

1 Mwanakomana wangu, usakanganwa kudzidzisa kwangu; Asi moyo wako ngauchengete mirairo yangu; 2Nokuti zvichakuwedzera mazuva mazhinji, Namakore ohupenyu, norugare. 3Rudo nezvokwadi ngazvirege kukusiya; Uzvisungire pamutsipa wako; Uzvinyore pahwendefa romoyo wako; 4Nokudaro uchawana nyasha nenjere dzakanaka Pamberi paMwari navanhu. 5Vimba naJehovha nomoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako. 6Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose. 7Usazviti ndakachenjera; Itya Jehovha, ubve pane zvakaipa; 8Zvichava mushonga womuviri wako, Nomwongo wamapfupa ako. 9Kudza Jehovha nezvaunazvo, Uye nezvitsva zvazvose zvawakawana; 10Ipapo matura ako achazadzwa nezvakawanda, Makate ako achapfachuka newaini itsva. 11Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwaJehovha; Usaneta nokuraira kwake. 12Nokuti Jehovha anoraira mudikanwa wake; Sezvinoita baba mwanakomana wavo wavanofarira.

Mufaro womunhu, awana uchenjeri

13Munhu, awana uchenjeri, anomufaro, Naiye munhu, anowana njere. 14Nokuti kuhuwana ihwo kunopfuura kuwana sirivha; Nokufuma nahwo kunopfuura kufuma nendarama. 15Hunokosha kupfuura korari; Hakune fuma yako ingaenzaniswa nahwo. 16Mazuva mazhinji ohupenyu ari muruoko rwahwo rworudyi; Muruoko rwahwo rworuboshwe mune fuma nokukudzwa. 17Nzira dzahwo inzira dzezvinofadza; Makwara ahwo ose ndoorugare. 18Ndiwo muti woupenyu kuna vanohunamatira; Mumwe nomumwe anohubata anomufaro. 19Jehovha akateya pasi nouchenjeri; Wakasimbisa kudenga-denga nenjere. 20Mvura iri makadzika yakadzutuka nezivo yake; Denga rose rakadonha dova. 21Mwanakomana wangu, ngazvirege kubva pameso ako; Chengeta uchenjeri chaihwo nokungwara. 22Ipapo zvichava upenyu hwomweya Noukomba pamutsipa wako. 23Ipapo uchafamba nenzira yako wakasimba; Rutsoka rwako harungagumburwi. 24Kana uchivata pasi haungatyi; Uye kana wavata pasi hope dzako dzichava dzakanaka. 25Usatya hako chivhunduso chinokuwira kamwe-kamwe, Kunyange kuparadzwa kwavakaipa, kana kuchisvika; 26Nokuti Jehovha achava chivimbo chako; Achachengeta rutsoka rwako, kuti rurege kubatwa.

Munhu ngaave nomoyo murefu nokutendeka

27Munhu, akafanirwa, usaramba kumuitira zvakanaka Kana ruoko rwako ruchinge rune simba kuzviita. 28Usati kunowokwako, "Enda, ugodzokazve, Mangwana ndichakupa;" Kana uchinge unazvopo. 29Usafunga kuitira wokwako zvakaipa, Zvaanogara hake newe achikutenda. 30Usarwa nomunhu pasina mhosva, Kana asina kukuitira zvakaipa. 31Usagodora munhu anomanikidza; Usatevera kunyange nomumwe wemitovo yake. 32Nokuti mutsauki inyangadzi kuna Jehovha; Asi ano hukama navakarurama. 33Kutukwa naJehovha kuri mumba mowakaipa; Asi unoropafadza ugaro hwavakarurama. 34Kana vari vadadi, anovadadira, Asi vanozvininipisa anovaitira nyasha. 35Vakachenjera vachagara nhaka yokukudzwa; Asi mapenzi anozviwanira kunyadziswa. Itya Jehovha, ubve pane zvakaipa;

Copyright information for Shona