Proverbs 5

Kushata kovufeve

1 Mwanakomana wangu, teerera uchenjeri hwangu; Rerekera nzeve yako inzwe njere dzangu; 2Kuti ugare wakabata kungwara, Nemiromo yako ichengete zivo. 3Nokuti miromo yomukadzi wokumwe inodonha huchi; Muromo wake unotedza kupfuura mafuta; 4Asi pakupedzisira unovava segavakava; Unopinza somunondo une nhivi mbiri dzinocheka. 5Tsoka dzake dzinoburukira kurufu; Nhambwe dzake dzinovavarira kuhwiro; 6Gwara roupenyu, rakati chechetere, haariwani, Nzira dzake dzinotsauka, iye asingazvizivi. 7Saka imi, vanakomana vangu, nditeererei; Regai kutsauka pamashoko omuromo wangu. 8Nzira yako ngaive kure naye, Usaswedera pamukova weimba yake. 9Kuti urege kupa vamwe kunaka kwohujaya hwako, Namakore ako kuno anomoyo mukukutu; 10Kuti vatorwa varege kugutswa nefuma yako, Nezvibereko zvokutambura kwako zviende kumba kwomweni. 11Iwe ugochema pakupedzisira kwako, Kana nyama yako nomuviri wako zvaparadzwa, 12Uchiti, "Ndakavengereiko kurairirwa, moyo wangu wakashorerei kurairwa? 13Ndakaregereiko kuteerera inzwi ravadzidzisi vangu, Nokusarerekera nzeve yangu kuna vaindiraira? 14Ndakanga ndapinda pane zvakaipa zvose, Pakati pechaunga neungano." 15Inwa mvura padziva rako chairo, Nemvura inoyerera patsime rako chairo. 16Ko matsime ako anofanira kuparadzirwa here, Nzizi dzemvura dziyerere munzira dzomumusha here? 17Ngazvive zvako woga, Zvisava zvavatorwa pamwechete newe. 18Tsime rako ngariropafadzwe; Ufarire mukadzi wohujaya hwako. 19Sehadzi yenondo yakanaka, nehadzi yengururu inofadza; Mazamu ake ngaakufadze nguva dzose; Ugare uchigutiswa norudo rwake. 20Nokuti iwe, mwanakomana wangu, uchagutsirweiko nomukadzi wokumwe, Uchambundikireiko chipfuva chomweni? 21Nokuti nzira dzomunhu dziri pamberi paJehovha; Ndiye anoyera makwara ake ose. 22Zvivi zvake zvichabata muiti wazvo, Achabatwa namabote ezvivi zvake. 23Achafa nokushaiwa kurairirwa; Achatsauka noukuru hwoupenzi hwake.

Copyright information for Shona