Proverbs 9

1Uchenjeri hwakavaka imba yahwo; Hwakaveza mbiru dzahwo nomwe; 2Hwakabaya zvipfuwo zvahwo; Hwakavhenganisa waini yahwo; Hwakagadzirawo tafura yahwo. 3Hwakatuma varandakadzi vahwo; hunodanidzira pamitunhu yeguta, huchiti, 4"Asina mano ngaatsaukire muno;" Asina njere, hunoti kwaari, 5"Uyai mudye chingwa changu, Munwe waini yandakavhenganisa. 6Regai kusasvinuka murarame; Mufambe nenzira yenjere." 7Munhu, anoraira mudadiri anozvitsvakira kunyadziswa; Anotuka munhu wakaipa achasvibiswa. 8Usaraira mudadiri, kuti arege kukuvenga; Raira munhu wakachenjera, iye achakuda. 9Ipa wakachenjera dzidzo, ipapo iye achawedzerwa huchenjeri; Dzidzisa wakarurama, ipapo iye achawedzerwa zivo. 10Kuvamba kwouchenjeri ndiko kutya Iehovha., Kuziva Mutsvene ndidzo njere. 11Nokuti neni mazuva ako achaitwa mazhinji, Makore oupenyu hwako achawedzerwa. 12Kana wakachenjera, iwe, wakazvichenjerera hako; Kana uri mudadiri, iwe woga uchava nemhosva yazvo. 13Mukadzi benzi anopupira; Haana mano, haazivi chinhu. 14Anogara pamukova weimba yake, Pachigaro pamitunhu yeguta. 15Kuti adanidzire kuna vanopfuura napo, Ivo vanorurama nenzira dzavo, achiti, 16"Ani naani asina mano, ngaatsaukire muno;" Asine njere, mukadzi anoti kwaari, 17"Mvura yabiwa inozipa, Chingwa chinodyiwa pakavanda chinonaka." 18Asi haazivi kuti vanopindamo vanofa; Kuti vakakokerwa naye vari mukati-kati meSheori.

Copyright information for Shona