Psalms 1

Kufara kwavanoda Mwari, nokusafara kwavasingadi Mwari

Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, Asingamiri panzira yavatadzi, Asingagari panogara vadadi. Asi anofarira murayiro waJehovha; Anofungisisa murayiro wake masikati nousiku. Achafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, Unobereka michero yawo nenguva yawo, Mashizha awo haasvavi; Chinhu chipi nechipi chaanoita chichaendika. Vakaipa havana kudaro; Asi vakafanana nehundi inopepereswa nemhepo. Naizvozvo vakaipa havangamiri pakutongeswa, Navatadzi paungano yavakarurama. Nokuti Jehovha anoziva nzira yavakarurama; Asi nzira yavakaipa ichaparadzwa.

Copyright information for Shona