Psalms 10

Akaipa anozvikudza pamberi paMwari, asi Jehovha ndiye murwiri

1 Munomirireiko kure, Jehovha? Munozvivanzireiko panguva dzokutambudzika? 2Pakuzvikudza kwake akaipa anotambudza murombo zvikuru; Ngavabatwe namano avakafunga. 3Nokuti wakaipa anozvirumbidza pamusoro pezvinoda moyo wake, Anoruchiva anoramba Jehovha nokumuzvidza. 4Nokuzvikudza kwechiso chake, wakaipa anoti, "Haangabvunzi." Ndangariro dzake dzose dzinoti, "Hakuna Mwari." 5Nzira dzake dzakasimba nguva dzose; Zvamunotonga imi zviri kure kumusoro, haazvioni; Kana vari vadzivisi vake vose, anovashora. 6Anoti mumoyo make, "Handingazununguswi; Handingavi panhamo kusvikira kumarudzi angu ose." 7Muromo wake uzere nokutuka nokunyengera nokumanikidza; Zvakashata nezvakaipa zviri pasi porurimi rwake. 8Anogara panzvimbo dzokuvanda dzemisha; Pakavanda ndipo paanouraya asina mhosva; Meso ake anovandira asina wokumubatsira. 9Anovandira pakavanda seshumba panzvimbo yayo; Anovanda kuti abate murombo; Anobata murombo, kana achimukakatira mumumbure wake. 10Anonyangira, anokotama pasi, Vasina mubatsiri vanowiswa nesimba rake. 11Anoti mumoyo make, "Mwari akanganwa; Anovanza chiso chake, haangatongozvioni." 12Simukai Jehovha; Mwari simudzai ruoko rwenyu; Regai kukanganwa varombo. 13Akaipa anozvidzireiko Mwari, Achiti mumoyo wake, "Hangabvunzi?" 14Mazviona henyu; nokuti munoona kutambudzika nokuchema, kuti muzvibate muruoko rwenyu; asinamubatsiri anozviisa kwamuri; Makava mubatsiri wenherera. 15Vhunai ruoko rwowakaipa. Kana ari munhu akashata, nzverai zvakaipa zvake, kusvikira musingazozviwani. 16Jehovha ndiye Mambo . nokusingaperi-peri; Vahedheni vakaparadzwa munyika yake. 17Jehovha, makanzwa zvinodikanwa navanyoro; Muchasimbisa moyo yavo, mucharerekera nzeve yenyu; 18Kuti mutongere nherera neanotambudzwa, Kuti munhu wapanyika arege kuramba achivhundusa.

Copyright information for Shona