Psalms 100

Nyika ngainamate kuna Jehovha Musiki noMufudzi

Pisarema rokuvonga.

1 Pururudzai Jehovha, imi nyika dzose. 2Shumirai Jehovha nomufaro; Uyai pamberi pake muchiimba. 3Zivai kuti Jehovha ndiye Mwari; Ndiye wakatiita, tiri vanhu vake; Tiri vanhu vake, namakwai anofudzwa naye. 4Pindai pamasuo ake muchivonga, Napavazhe dzake muchirumbidza; Chimuvongai, murumbidze zita rake. 5Nokuti Jehovha akanaka; ngoni dzake dziripo nokusingaperi; Nokutendeka kwake kumarudzi namarudzi.

Copyright information for Shona