Psalms 100

Nyika ngainamate kuna Jehovha Musiki noMufudzi

Pisarema rokuvonga.

Pururudzai Jehovha, imi nyika dzose. Shumirai Jehovha nomufaro; Uyai pamberi pake muchiimba. Zivai kuti Jehovha ndiye Mwari; Ndiye wakatiita, tiri vanhu vake; Tiri vanhu vake, namakwai anofudzwa naye. Pindai pamasuo ake muchivonga, Napavazhe dzake muchirumbidza; Chimuvongai, murumbidze zita rake. Nokuti Jehovha akanaka; ngoni dzake dziripo nokusingaperi; Nokutendeka kwake kumarudzi namarudzi.

Copyright information for Shona