Psalms 102

Kuchema kwomunhu ari pakutambudzika kukuru, asi anovimba naJehovha

Munyengetero weanotambudzika pakumanikidzwa kwake; anochema kwazvo pamberi paJehovha.

1 Inzwai munyengetero wangu, Jehovha, Kuchema kwangu ngakusvikire kwamuri. 2Regai kundivanzira chiso chenyu pazuva rokutambudzika kwangu; Rerekerai nzeve yenyu kwandiri; Pazuva rokudana kwangu kurumidzai kundipindura. 3Nokuti mazuva angu anopera soutsi, Mapfupa angu anotsva sechitsa. 4moyo wangu warohwa souswa, waoma; Nokuti ndinokanganwa kudya zvokudya zvangu. 5Nokuda kwenzwi rokugomera kwangu Mapfupa angu anonamatira nyama yangu. 6Ndafanana nehukurwizi yomurenje; Ndava sezizi romumatongo. 7Handivati, ndafanana Neshiri iri yoga pamusoro pedenga reimba. 8Vavengi vangu vanondituka zuva rose; Avo vanondipengera vanonditukisa kwazvo. 9Nokuti ndakadya madota sezvokudya, Ndikavhenganisa zvokunwa zvangu nemisodzi. 10Nokuda kwehasha dzenyu nokutsamwa kwenyu; Nokuti makandisimudza mukandirasha. 11Mazuva angu akafanana nomumvuri wareba; Ndaoma souswa. 12Asi imi Jehovha, muchavapo nokusingaperi; Marudzi namarudzi achakurangarirai. 13Imi muchasimuka, mukanzwira Ziyoni ngoni; Nokuti nguva yavapo yokurinzwira tsitsi, zvirokwazvo, nguva, yakatarwa, yasvika. 14Nokuti varanda venyu vanofarira mabwe aro, Vanonzwira tsitsi guruva raro. 15Naizvozvo vahedheni vachatya zita raJehovha, Namadzimambo ose apasi kubwinya kwenyu; 16Jehovha zvaakavaka Ziyoni, Akaonekwa nokubwinya kwake; 17Akava nehanya nomunyengetero wavakakamurwa, Akasazvidza munyengetero wavo. 18Izvi zvichanyorerwa rudzi runozouya; Vanhu, vachazosikwa, vacharumbidza Jehovha. 19Nokuti wakatarira pasi ari panzvimbo yake tsvene yakakwirira; Jehovha akacherekedza nyika ari kudenga; 20Kuti anzwe kugomera kwomusungwa; Kuti asunungure vana vorufu; 21Kuti vanhu vaparidze zita raJehovha paZiyoni, Nokurumbidzwa kwake paJerusaremu; 22Kana marudzi avanhu aungana, Noushe huzhinji, kuti vashumire Jehovha. 23Wakatapudza simba rangu panzira; Wakafupisa mazuva angu. 24Ndakati, "Mwari wangu, regai kundibvisa mazuva angu achigere kusvika; Makore enyu anosvika kumarudzi namarudzi." 25Makateya nyika kare-kare; Nedenga rose ibasa ramaoko enyu. 26Zvichaparara izvo, asi imi muchagara muripo; Zvirokwazvo, izvozvo zvose zvichasakara senguvo; Muchazvishandura sechisimiro, zvikashanduka; 27Asi imi hamushanduki, Makore enyu haangavi nomugumo. 28Vana vavaranda venyu vachagara varipo, Navana vavo vachasimbiswa pamberi penyu.

Copyright information for Shona