Psalms 103

Rumbidzai Jehovha nokuda kwengoni dzake

Pisarema raDhavhidhi.

1 Rumbidzai Jehovha, mweya wangu; Zvose zviri mukati mangu ngazvirumbidze zita rake dzvene. 2Rumbidza Jehovha, mweya wangu, Urege kukanganwa mikomborero yake; 3Iye, anokanganwira zvakaipa zvako zvose; Anoporesa kurwara kwako kwose; 4Anodzikunura hupenyu hwako pakuparadzwa; Anokuisa korona younyoro nengoni; 5Anogutisa moyo wako nezvakanaka; Kuti utsva hwako huvandudzwe segondo. 6Jehovha anoita zvinhu zvakarurama, Nokururamisira vose vanomanikidzwa. 7Akazivisa Mozisi nzira dzake, Navana vaIsiraeri zvaakaita. 8Jehovha anetsitsi nenyasha, Haachimbidziki kutsamwa, ane ngoni zhinji. 9Haangarambi achirwa; Uye haangarambi akatsamwa nokusingaperi. 10Haana kutiitira sezvakafanira zvivi zvedu, Kana kutipa mubayiro sezvakafanira zvakaipa zvedu. 11Nokuti sokukwirira kwokudenga kumusoro, Ndizvo zvakaita kukura kwengoni dzake kuna vanomutya. 12Sokuva kure kwamabvazuva namavirira, Saizvozvo akabvisa kudarika kwedu kwose kure nesu. 13Sokunzwira tsitsi kwababa vana vake, Saizvozvo Jehovha anonzwira tsitsi vanomutya. 14Nokuti iye anoziva chatakaitwa nacho, Anorangarira kuti tiri guruva. 15Kana ari munhu, mazuva ake akaita souswa; Seruva resango, iye anokura saizvozvo. 16Nokuti imhepo inopfuura pamusoro paro, onei raenda; Nenzvimbo yaro haicharizivi. 17Asi ngoni dzaJehovha dziripo nokusingaperi-peri kuna vanomutya, Nokururama kwake kuvana vavana vavo; 18kuna ivo vanochengeta sungano yake, Nokuna vanorangarira zvaakaraira, kuti vazviite. 19Jehovha akasimbisa chigaro chake choushe kudenga-denga; Ushe hwake hunobata zvinhu zvose. 20Rumbidzai Jehovha, imi vatumwa vake; Imi mhare dzine simba, munoita zvaakataura, Muchiteerera inzwi reshoko rake. 21Rumbidzai Jehovha, imi hondo dzake dzose; Imi vashumiri vake, vanoita zvinomufadza. 22Rumbidzai Jehovha, imi mabasa ake ose, Panzvimbo dzose dzoumambo hwake; Rumbidza Jehovha, mweya wangu!

Copyright information for Shona