Psalms 104

Ukuru hwaJehovha pazvose zvaakasika

1 Rumbidza Jehovha, mweya wangu! Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo; Makafukidzwa nokukudzwa noumambo. 2Imi munozvifukidza nechiedza sechisimiro; Munotatamura kudenga-denga somucheka wetende; 3Ndiye anoteya matanda edzimba dzake mumvura; Anoita makore ngoro yake; Anofamba pamusoro pamapapiro emhepo 4Anoita mhepo nhume dzake; Nomoto, unopfuta, vashumiri vake; 5Akateya nheyo dzapasi; Kuti parege kuzununguswa nokusingaperi, 6Makapafukidza nemvura yakadzika sechisimiro; Mvura zhinji yakamira pamusoro pamakomo, 7Makati muchituka ikatiza; inzwi rokutinhira kwenyu rakati richinzwika, ikachimbidzika kuenda. 8Makomo akakwira, mipata yakaderera; Ikaenda kunzvimbo yamakaigadzirira, 9Makaitarira muganho, kuti irege kudarika; Kuti irege kudzoka kuzofukidza pasizve. 10Anotuma matsime mumipata; Mvura inoyerera napakati pamakomo; 11Anonwisa mhuka dzose dzesango; Mbizi dzinopedza nyota yadzo. 12Shiri dzokudenga dzinogara paari, Dzinorira pakati pamatavi. 13Anodiridza makomo ari padzimba dzake; Pasi panogutiswa nechibereko chamabasa enyu. 14Anomeresa uswa hwezvipfuwo, Nemiriwo, inobatsira vanhu; Kuti abudise zvokudya pasi; 15Newaini inofadza moyo womunhu, Namafuta anobwinyisa chiso chake, Nechingwa chinosimbisa moyo womunhu. 16Miti yaJehovha inoguta; Iyo misidhari yeRebhanoni yaakasima; 17Apo panovaka shiri matendere adzo, Kana riri zimudo, miti yemisipiresi ndiyo imba yaro. 18Makomo marefu ndeetsoma; Matombo ndihwo utiziro hwembira. 19Akatara mwedzi kuti uratidze nguva; Zuva rinoziva nguva yokuvira kwaro. 20Munoita rima, usiku ndokuvapo; Panguva iyo mhuka dzose dzedondo dzinobuda. 21Vana veshumba vanoomba vachitsvaka zvavangauraya, Vanotsvaka zvokudya zvavo kuna Mwari. 22Kana zuva richibuda, dzinoenda hadzo, Dzichindovata mumapako adzo. 23Zvino munhu obudira kubasa rake. Nokumurimo wake kusvikira madekwana. 24Haiwa Jehovha, mabasa enyu mazhinji sei! Makaaita ose nenjere; Pasi pazere nefuma yenyu. 25Hero gungwa, rakakura ibamhi, Mukati maro mune zvinhu zvinokambaira zvisingagoni kuverengwa, Zvipenyu zviduku nezvikuru. 26Hezvo zvikepe, zvinofamba; Heyo ngwena yamakaumba, kuti itambe mariri. 27Izvi zvose zvinokumirirai, Kuti muzvipe zvokudya zvazvo nenguva yakafanira. 28Zvamunozvipa imi, ndizvo zvazvinounganidza; Munotadzanura ruoko rwenyu, izvo ndokuguta nezvakanaka. 29Munovanza chiso chenyu, izvo ndokuvhunduswa; Munozvitorera mweya wazvo, izvo ndokufa, Zvichidzokera kuguruva razvo. 30Munotuma mweya wenyu, izvo ndokusikwa; Munovandudza chiso chevhu. 31Kubwinya kwaJehovha ngakugare nokusingaperi; Jehovha ngaafarire mabasa ake; 32Iye anotarira pasi, ipo ndokubvunda; Unonyangata makomo, iwo ndokubudisa utsi. 33Ndichaimbira Jehovha panguva yose youpenyu hwangu; Ndichaimbira Mwari wangu nziyo dzokurumbidza ndichiripo. 34Kurangarira kwangu ngakumufadze; Ndichafara kwazvo muna Jehovha. 35Vatadzi ngavaparadzwe pasi, Navakaipa ngavarege kuzovapo. Rumbidzai Jehovha, mweya wangu. Hareruya

Copyright information for Shona