Psalms 105

Jehovha anorumbidzwa nokuda kwezvose zvaakaitira Isiraeri

1 Vongai Jehovha, mudane zita rake; Zivisai zvaakaita pakati pendudzi dzavanhu. 2Muimbirei, mumuimbire nziyo dzokukudza; Rondedzerai mabasa ake ose anoshamisa. 3Zvirumbidzei muzita rake dzvene; moyo yavanotsvaka Jehovha ngaifare kwazvo. 4Tsvakai Jehovha nesimba rake; Tsvakai chiso chake nguva dzose. 5Rangarirai mabasa ake anoshamisa, aakaita; Zvishamiso zvake, nezvaakatonga nomuromo wake; 6Imi vana vaAbhurahamu, muranda wake, Imi vanakomana vaJakobho, vasanangurwa vake. 7Ndiye Jehovha Mwari wedu; Zvaakatonga zviri pasi pose. 8Wakarangarira sungano yake nokusingaperi, Iro shoko raakaraira kumarudzi ane chiuru; 9Iyo sungano yaakaita naAbhurahamu, Nemhiko yake kuna Isaka. 10Akazvisimbisira Jakobho, kuti uve mutemo, Kuna Isiraeri kuti ive sungano isingaperi; 11Achiti, "Ndichakupa iwe nyika yeKanani, Uve mugove wenhaka yenyu;" 12Panguva yavakanga vachiri varume vashoma pakuverengwa, Zvirokwazvo, vashoma kwazvo, navatorwa mairi; 13Vakafamba-famba vachibva kuno rumwe rudzi vachienda kuno rumwe, Nokubva kunoumwe ushe vachienda kuna vamwe vanhu. 14Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa; Zvirokwazvo, wakatuka madzimambo nokuda kwavo; 15Achiti, "Musagunzva vazodzwa vangu, Navaporofita vangu musavaitira chakaipa." 16Akadana nzara kuti iuye panyika; Akavhuna mudonzvo wose wechingwa. 17Akatuma murume pamberi pavo; Josefa akatengeswa akava muranda; 18Vakakuvadza tsoka dzake nezvisungo zvesimbi, Akasungwa namaketani amatare; 19Kusvikira panguva yakaitika shoko rake; Shoko raJehovha rakamuidza. 20Mambo akatuma nhume akamusunungura; Mubati wendudzi dzavanhu, akamuregedza. 21Akamuita ishe weimba yake, Nomubati wefuma yake yose; 22Kuti araire machinda ake nokuda kwake, Nokudzidzisa vakuru vake huchenjeri. 23Isiraeri akasvikawo Ijipiti, NaJakobho wakagara ari mutorwa panyika yaHamu. 24Akawanza vanhu vake kwazvo, Akavapa simba rakapfuura ravadzivisi vavo. 25Wakashandura moyo yavo kuti vavenge vanhu vake, Kuti vanyengere varanda vake. 26Akatuma Mozisi muranda wake, NaAroni waakanga asanangura. 27Ivo vakaratidza zviratidzo zvake pakati pavo, Nezvishamiso panyika yaHamu. 28Akatuma rima, akaisvibisa; Vakasamukira mashoko ake. 29Akashandura mvura yavo yose, ikaita ropa, Akauraya hove dzavo. 30Nyika yavo yakazara namatatya, Mudzimba dzamadzimambo avo. 31Akataura, mapupira enhunzi akasvika, Nenda panyika yavo yose. 32Akavapa chimvuramabwe panzvimbo yemvura, Uye moto wakapfuta munyika yavo. 33Wakarovawo mizambiringa yavo nemionde yavo; Akavhuna-vhunawo miti yenyika yavo 34Akataura, mhashu dzikasvika, Namagwatakwata asingagoni kuverengwa. 35Zvikapedza miriwo yose munyika yavo, Nokupedza zvibereko zvevhu ravo. 36Akarovawo matangwe ose munyika yavo, Ivo vokutanga vesimba ravo rose. 37Akavabudisa vane sirivha nendarama; Kwakanga kusina nomumwe pakati pamarudzi avo wakashaiwa simba. 38Nyika yeIjipiti yakafara pakubva kwavo, Nokuti vakanga vabatwa nokutya nokuda kwavo. 39Wakatatamura gore rikava chifukidzo; Nomoto kuzovhenekera usiku. 40Vakakumbira, akauyisa zvihuta, Akavagutisa nechingwa chakabva kudenga. 41Akazarura dombo, mvura zhinji ikadzutuka; Ikayerera pakanga pakaoma sorwizi. 42Nokuti akarangarira shoko rake dzvene, NaAbhurahamu muranda wake. 43Akabudisa vanhu vake nomufaro, Navasanangurwa vake vachiimba. 44Akavapa nyika dzavahedheni; Vakazvitorera zvakanga zvabatwa nendudzi dzavanhu; 45Kuti vachengete zvaakatema, Nokuteerera mirairo yake. Hareruya.

Copyright information for Shona