Psalms 108

Mwari Mubatsiri wedu ngaarumbidzwe

Rwiyo, Pisarema raDhavhidhi.

moyo wangu wakasimba, Mwari; Ndichaimba, zvirokwazvo, ndichaimba nziyo dzokurumbidza, nomweya wangu wose. Muka iwe mutengeranwa nembira; Ini ndimene ndichamuka mangwanani. Ndichakuvongai Jehovha, pakati pendudzi dzavanhu; Ndichakuimbirai nziyo dzokurumbidza pakati pavahedheni. Nokuti ngoni dzenyu ihuru kumusoro kwokudenga-denga, Uye zvokwadi yenyu inosvikira kudenga rose. Imi mukudzwe Mwari, kumusoro kwokudenga-denga; Kurumbidzwa kwenyu ngakuve kumusoro kwapasi pose. Kuti vadikanwi venyu varwirwe, Tiponesei noruoko rwenyu rworudyi, mutipindure. Mwari akataura pautsvene hwake, achiti, "Ndichafara kwazvo; Ndichaganhura Shekemu, ndichayera mupata weSukoti. Giriyadhi ndeyangu naManase ndeyangu; Efuremuwo inhaviro yomusoro wangu; Judha ndiyo tsvimbo yangu youshe. Moabhu ndiwo mudziyo wangu wokushambidzira; Pamusoro peEdhomu ndipo pandichakandira shangu yangu; Ndichapururudza nokuda kwaFirisitia." 10 Ndianiko achandiisa muguta rakakombwa namasvingo? Ndianiko achandiperekedza ndiende Edhomu? 11 Hamuna kutirasha here, Mwari? Hamubudi Mwari, nehondo dzedu. 12 Tibatsirei pamudzivisi wedu; Nokuti kubatsira kwavanhu hakuna maturo. 13 MunaMwari tichaita noumhare; Nokuti ndiye achatsika vadzivisi vedu pasi.

Copyright information for Shona