Psalms 111

Vanhu ngavarumbidze Jehovha nokuda kwezvose zvaakaita

Hareruya! Ndichavonga Jehovha nomoyo wangu wose, Parangano yavakarurama, napaungano. Mabasa aJehovha makuru, Anocherechedzwa navose vanoafarira. Basa rake rinoratidza kukudzwa noumambo; Kururama kwake kunogara nokusingaperi. Mabasa ake, anoshamisa, wakaaita chiyeudziro; Jehovha anenyasha netsitsi. Akapa zvokudya vanomutya; Acharangarira sungano yake nokusingaperi. Akaratidza vanhu vake simba ramabasa ake, Zvaakavapa nhaka yavahedheni. Mabasa amaoko ake izvokwadi nokururamisira; Mirairo yake yose yakasimba. Yakasimbiswa nokusingaperi-peri, Yakaitwa nezvokwadi nokururama. Akatumira vanhu vake rudzikunuro; Akaraira sungano yake nokusingaperi; Zita rake idzvene rinotyisa. 10 Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri; Vose vanozviita vanomurangariro wakanaka; Kurumbidzwa kwake kunogara nokusingaperi.

Copyright information for Shona