Psalms 111

Vanhu ngavarumbidze Jehovha nokuda kwezvose zvaakaita

1 Hareruya! Ndichavonga Jehovha nomoyo wangu wose, Parangano yavakarurama, napaungano. 2Mabasa aJehovha makuru, Anocherechedzwa navose vanoafarira. 3Basa rake rinoratidza kukudzwa noumambo; Kururama kwake kunogara nokusingaperi. 4Mabasa ake, anoshamisa, wakaaita chiyeudziro; Jehovha anenyasha netsitsi. 5Akapa zvokudya vanomutya; Acharangarira sungano yake nokusingaperi. 6Akaratidza vanhu vake simba ramabasa ake, Zvaakavapa nhaka yavahedheni. 7Mabasa amaoko ake izvokwadi nokururamisira; Mirairo yake yose yakasimba. 8Yakasimbiswa nokusingaperi-peri, Yakaitwa nezvokwadi nokururama. 9Akatumira vanhu vake rudzikunuro; Akaraira sungano yake nokusingaperi; Zita rake idzvene rinotyisa. 10Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri; Vose vanozviita vanomurangariro wakanaka; Kurumbidzwa kwake kunogara nokusingaperi.

Copyright information for Shona