Psalms 112

Kuropafadzwa kwomunhu anoda Jehovha

1 Hareruya! Akaropafadzwa munhu anotya Jehovha, Anofarira zvikuru mirairo yake. 2Vana vake vachava nesimba pasi; Rudzi rwowakarurama rucharopafadzwa. 3fuma nezvakawanda zviri mumba make; Kururama kwake kunogara nokusingaperi. 4Akarurama anobudirwa nechiedza parima; Iye anenyasha, netsitsi nokururama. 5Ane mufaro munhu uyo anoita nenyasha, anopa chikwerete, Acharuramisirwa mhaka yake pakutonga. 6Nokuti haangatongozununguswi; Akarurama acharamba achirangarirwa nokusingaperi. 7Haangatyi mashoko ezvinhu zvakaipa; moyo wake wakasimba, uchavimba naJehovha. 8moyo wake wakasimbiswa, haangatyi, Kusvikira aona kukundwa kwavadzivisi vake. 9Akaparadzira, akapa vashaiwi; Kururama kwake kunogara nokusingaperi; Runyanga rwake ruchakwiridzwa nokukudzwa. 10Akaipa achazviona, ndokufa neshungu; Achageda-geda meno ake, ndokunyauka; Kuda kwowakaipa kuchaparara.

Copyright information for Shona