Psalms 112

Kuropafadzwa kwomunhu anoda Jehovha

Hareruya! Akaropafadzwa munhu anotya Jehovha, Anofarira zvikuru mirairo yake. Vana vake vachava nesimba pasi; Rudzi rwowakarurama rucharopafadzwa. fuma nezvakawanda zviri mumba make; Kururama kwake kunogara nokusingaperi. Akarurama anobudirwa nechiedza parima; Iye anenyasha, netsitsi nokururama. Ane mufaro munhu uyo anoita nenyasha, anopa chikwerete, Acharuramisirwa mhaka yake pakutonga. Nokuti haangatongozununguswi; Akarurama acharamba achirangarirwa nokusingaperi. Haangatyi mashoko ezvinhu zvakaipa; moyo wake wakasimba, uchavimba naJehovha. moyo wake wakasimbiswa, haangatyi, Kusvikira aona kukundwa kwavadzivisi vake. Akaparadzira, akapa vashaiwi; Kururama kwake kunogara nokusingaperi; Runyanga rwake ruchakwiridzwa nokukudzwa. 10 Akaipa achazviona, ndokufa neshungu; Achageda-geda meno ake, ndokunyauka; Kuda kwowakaipa kuchaparara.

Copyright information for Shona