Psalms 114

Simba raJehovha parwendo rwavaIsiraeri

Pakubuda kwaIsiraeri Imba yaJakobho ichibuda pakati pavanhu vakanga vanorumwe rurimi; Judha akaitwa imba yake tsvene, Nalsiraeri ushe hwake. Gungwa rakazviona, rikatiza; Jorodhani rwakadzokera shure. Makomo akapembera samakondobwe, Nezvikomo samakwayana. Unonzweiko iwe gungwa, zvaunotiza iwe? Newe Jorodhani, zvaunodzokera shure? Nemi makomo, zvamunopembera samakondobwe; Nemi zvikomo, samakwayana? Bvunda iwe pasi, pamberi paShe, Pamberi paMwari waJakobho; Iye akashandura dombo, rikava dziva remvura,

Copyright information for Shona