Psalms 114

Simba raJehovha parwendo rwavaIsiraeri

1 Pakubuda kwaIsiraeri Imba yaJakobho ichibuda pakati pavanhu vakanga vanorumwe rurimi; 2Judha akaitwa imba yake tsvene, Nalsiraeri ushe hwake. 3Gungwa rakazviona, rikatiza; Jorodhani rwakadzokera shure. 4Makomo akapembera samakondobwe, Nezvikomo samakwayana. 5Unonzweiko iwe gungwa, zvaunotiza iwe? Newe Jorodhani, zvaunodzokera shure? 6Nemi makomo, zvamunopembera samakondobwe; Nemi zvikomo, samakwayana? 7Bvunda iwe pasi, pamberi paShe, Pamberi paMwari waJakobho; 8Iye akashandura dombo, rikava dziva remvura,

Copyright information for Shona