Psalms 115

Vamwari vavahedheni havana maturo, Jehovha woga ndiye anokomborera

1 Isu kwete, Jehovha, isu kwete, Asi zita renyu ngarikudzwe, Nokuda kwengoni dzenyu, uye nokuda kwokutendeka kwenyu. 2Vahedheni vachareverei, vachiti, "Ko Mwari wavo zvino uripi?" 3Asi Mwari wedu ari kudenga-denga; Akaita zvose zvaakada. 4Zvifananidzo zvavo sirivha nendarama, Basa ramaoko avanhu. 5Zvinemiromo, asi hazvitauri; nameso zvinawo, asi hazvioni; 6Zvinenzeve, asi hazvinzwi; Nemhino zvinadzo, asi hazvinhuwidzi; 7zvina maoko, asi hazvibati; Namakumbo zvinawo, asi hazvifambi; Hazvitauri napahuro pazvo. 8Ivo vanozviita vachafanana nazvo; Zvirokwazvo, navose vanovimba nazvo. 9lwe Isiraeri, vimba naJehovha; Ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo. 10Iwe imba yaAroni, vimba naJehovha; Ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo. 11Imi munotya Jehovha, vimbai naJehovha; Ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo. 12Jehovha akatirangarira; iye achatiropafadza; Acharopafadza imba yaIsiraeri, Acharopafadza imba yaAroni. 13Acharopafadza vanotya Jehovha, Vaduku navakuru vose. 14Jehovha acharamba achikuwanzai, Imi navana venyu. 15Imi makaropafadzwa naJehovha, Iye akaita kudenga napasi. 16Kudenga-denga ndiko kudenga-denga kwaJehovha; Asi pasi akapa vanakomana vavanhu. 17Vakafa havarumbidzi Jehovha, Kunyange ani naani anoburukira kwakanyarara; 18Asi isu hedu tichakudza Jehovha Kubva panguva ino kusvika pakusingaperi. Hareruya!

Copyright information for Shona