Psalms 117

Ndudzi dzose ngadzirumbidze Jehovha

Rumbidzai Jehovha, imi ndudzi dzose dzavanhu, Mukudzei, imi vanhu vose. Nokuti ngoni dzake kwatiri ihuru; Kutendeka kwaJehovha kunogara nokusingaperi. Hareruya!

Copyright information for Shona