Psalms 117

Ndudzi dzose ngadzirumbidze Jehovha

1 Rumbidzai Jehovha, imi ndudzi dzose dzavanhu, Mukudzei, imi vanhu vose. 2Nokuti ngoni dzake kwatiri ihuru; Kutendeka kwaJehovha kunogara nokusingaperi. Hareruya!

Copyright information for Shona