Psalms 118

Rwiyo rwokuvonga pamutambo

1 Vongai Jehovha; nokuti wakanaka; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi. 2Isiraeri zvino ngavati, "Ngoni dzake dzinogara nokusingaperi." 3Imba yaAroni zvino ngaiti, "Ngoni dzake dzinogara nokusingaperi." 4Avo vanotya Jehovha zvino ngavati, "Ngoni dzake dzinogara nokusingaperi." 5Ndakadanidzira kuna Jehovha pakutambudzika kwangu, Jehovha paakandipindura, akandiisa pakafarikana. 6Jehovha ari kurutivi rwangu; handingatyi; Munhu angandiiteiko? 7Jehovha ari kurutivi rwangu pakati pavanondibatsira; Saka ndichaona kukundwa kwavanondivenga. 8Zviri nani kutizira kuna Jehovha Pakuvimba nomunhu. 9Zviri nani kutizira kuna Jehovha Pakuvimba namachinda. 10Vahedheni vose vakandikomba; Ndichavaparadza nezita raJehovha. 11Vakandikomba, zvirokwazvo, vakandikomba, Ndichavaparadza nezita raJehovha. 12Vakandikomba senyuchi; vakadzimwa somoto weminzwa; Ndichavaparadza nezita raJehovha. 13Kundisundidzira wakandisundidzira iwe kuti ndiwe; Asi Jehovha akandibatsira. 14Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu; Iye akava muponesi wangu. 15inzwi rokufara nerokuponeswa riri mumatende avakarurama; Ruoko rworudyi rwaJehovha runokunda. 16Ruoko rworudyi rwaJehovha rwakasimudzwa, Ruoko rworudyi rwaJehovha runokunda. 17Handingafi, asi ndichararama, Ndichadudzira mabasa aJehovha. 18Kundiranga Jehovha akandiranga; Asi haana kundiisa pakufa. 19Ndizarurirei masuo okururama; Ndichapinda nawo, ndivonge Jehovha. 20iri ndiro suo raJehovha; Vakarurama vachipinda naro. 21Ndichakuvongai, nokuti makandipindura, Mukava muponesi wangu. 22Ibwe rakaraswa navavaki Ndiro rakazova musoro wekona. 23Ichi chinhu chakabva kuna Jehovha; Zvinoshamisa kana tichizviona. 24Rino izuva rakaitwa naJehovha; Ngatifare kwazvo tirifarire. 25Tiponesei zvino, Jehovha ndizvo zvatinonyengetera; Jehovha, tipei mufaro ndizvo zvatinonyengetera. 26Akaropafadzwa iye anouya nezita raJehovha; Takaropafadzwa tiri mumba maJehovha. 27Jehovha ndiye Mwari, ndiye akativhenekera; Sungirai chibayiro namabote ipo panyanga dzearitari pamene. 28Imi muri Mwari wangu, ndichakuvongai; Muri Mwari wangu, ndichakukudzai. 29Vongai Jehovha; nokuti akanaka; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.

Copyright information for Shona