Psalms 12

Dhavhidhi anotsvaka kubatsirwa naMwari, nokuti vanhu vanyengeri

Kumutungamiriri wokuimba; namanzwi avarume. Pisarema raDhavhidhi.

Batsirai, Jehovha; nokuti vanoda Mwari vopera; Nokuti vakatendeka havachipo pakati pavana vavanhu. Vanotaura mumwe nomumwe zvisina maturo nowokwake; Vanotaura nomuromo unobata kumeso, uye nemoyo miviri. Jehovha achagura miromo yose inobata kumeso, Norurimi runotaura zvinhu zvikuru; Ivo vakati, "Tichakunda norurimi rwedu; Miromo yedu ndeyedu; ndianiko angava ishe wedu?" "Nokuda kwokumanikidzwa kwavarombo, nokugomera kwavanoshaiwa, Ndichamuka zvino nokuda kwaizvozvo," ndizvo zvinotaura Jehovha; Ndichamuisa pakasimba ipo paanoshuva. Mashoko aJehovha mashoko akachena; Sesirivha yakaidzwa mubisiro panyika, Yakanatswa kanomwe. Muchavachengeta, Jehovha, Muchavachengeta parudzi urwu nokusingaperi. Vakaipa vanofamba pamativi ose, Kana zvakashata zvichikudzwa pakati pavanakomana vavanhu.

Copyright information for Shona