Psalms 121

Jehovha ndiye muperekedzi parwendo

Rwiyo rworwendo.

Ndichasimudzira meso angu kumakomo; Kubatsirwa kwangu kuchabvepiko? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Wakaita kudenga napasi. Haangatenderi rutsoka rwako kuti rutedzemuke; Muchengeti wako haangakotsiri. Tarirai, muchengeti waIsiraeri Haangakotsiri kana kuvata. Jehovha ndiye muchengeti wako; Jehovha ndiye mumvuri wako paruoko rwako rworudyi. Zuva haringakubayi masikati, Nomwedzi usiku. Jehovha achakuchengeta pazvakaipa zvose; Achachengeta mweya wako. Jehovha achakuchengeta pakubuda kwako napakupinda kwako, Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.

Copyright information for Shona