Psalms 121

Jehovha ndiye muperekedzi parwendo

Rwiyo rworwendo.

1 Ndichasimudzira meso angu kumakomo; Kubatsirwa kwangu kuchabvepiko? 2Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Wakaita kudenga napasi. 3Haangatenderi rutsoka rwako kuti rutedzemuke; Muchengeti wako haangakotsiri. 4Tarirai, muchengeti waIsiraeri Haangakotsiri kana kuvata. 5Jehovha ndiye muchengeti wako; Jehovha ndiye mumvuri wako paruoko rwako rworudyi. 6Zuva haringakubayi masikati, Nomwedzi usiku. 7Jehovha achakuchengeta pazvakaipa zvose; Achachengeta mweya wako. 8Jehovha achakuchengeta pakubuda kwako napakupinda kwako, Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.

Copyright information for Shona