Psalms 122

Jerusaremu guta rinodikanwa

Rwiyo rworwendo; rwaDhavhidhi.

1 Ndakafara panguva yavakati kwandiri, "Hendei kumba kwaJehovha." 2Tsoka dzedu dzimire Pakati pamasuo ako, Jerusaremu; 3Jerusaremu, iwe wakavakwa seguta rakasanganiswa zvakanaka; 4Ndiko kunokwira ndudzi, ndudzi dzaJehovha, Sezvakarairwa Isiraeri, Kuti vavonge zita raJehovha. 5Nokuti ndiko kwakagadzwa zvigaro zvokutonga, Zvigaro zvoushe zveimba yaDhavhidhi. 6kumbirirai Jerusaremu rugare; Vanokudai, vachakomborerwa. 7Rugare ngaruve mukati mamasvingo ako, Nokufarikana mukati medzimba dzako dzoushe. 8Nokuda kwehama dzangu neshamwari dzangu, Ndichati zvino, "Rugare ngaruve mukati mako." 9Nokuda kweimba yaJehovha Mwari wedu Ndichakutsvakira zvakanaka.

Copyright information for Shona