Psalms 122

Jerusaremu guta rinodikanwa

Rwiyo rworwendo; rwaDhavhidhi.

Ndakafara panguva yavakati kwandiri, "Hendei kumba kwaJehovha." Tsoka dzedu dzimire Pakati pamasuo ako, Jerusaremu; Jerusaremu, iwe wakavakwa seguta rakasanganiswa zvakanaka; Ndiko kunokwira ndudzi, ndudzi dzaJehovha, Sezvakarairwa Isiraeri, Kuti vavonge zita raJehovha. Nokuti ndiko kwakagadzwa zvigaro zvokutonga, Zvigaro zvoushe zveimba yaDhavhidhi. kumbirirai Jerusaremu rugare; Vanokudai, vachakomborerwa. Rugare ngaruve mukati mamasvingo ako, Nokufarikana mukati medzimba dzako dzoushe. Nokuda kwehama dzangu neshamwari dzangu, Ndichati zvino, "Rugare ngaruve mukati mako." Nokuda kweimba yaJehovha Mwari wedu Ndichakutsvakira zvakanaka.

Copyright information for Shona